Závěrečné práce a SZZ

Zadání a zpracování BP
Zadání BP – FORMULÁŘ
Obhajoba BP a průběh SZZ
Citační norma pro písemné práce
Formální úprava závěrečných prací

Státní závěrečná zkouška – PŘEHLED ČÁSTÍ A OTÁZEK BUDE AKTUALIZOVÁN DO KONCE LISTOPADU 2019 (termín nastaven v návaznosti na nově registrované Vnitřní předpisy VŠKK).

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (2019/2020):
Animace a vizuální efekty
Fotografie a audiovize
Grafický a mediální design
Literární tvorba
Kreativní marketing a komunikace
Kreativní marketing a komunikace (On-line marketing)
Společenské vědy
Anglický jazyk

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Se studenty, kteří obhajují závěrečnou práci, je sepsána Licenční smlouva o užití školního díla, která splňuje všechny právní náležitosti.
Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro zapůjčení.