GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní
údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa,
fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen
„osobní údaje“), a to pro účely:
(i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
(ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele
elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
(iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro
provozovatele,
(iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu
uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
(v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným
řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a
uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá
automatizovaného rozhodování, zejména profilování uživatelů do skupin nejen ke zpřístupňování
informací na míru uživatele.
Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
(i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
(ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
(iii) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele gdpr@vskk.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději
do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u
dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat
přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.
Provozovatelem je společnost Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. se sídlem: Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 05080967, DIČ: CZ 05080967, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 258046.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní
údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej
za účelem sdílení novinek o provozovateli, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky

a/nebo poštou, kdy zájemce může obdržet různé informace o provozovateli a s ním
spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata
a akce. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@vskk.cz.