GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

(i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
(ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
(iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
(iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
(v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá automatizovaného rozhodování, zejména profilování uživatelů do skupin nejen ke zpřístupňování informací na míru uživatele. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
(i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
(ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
(iii) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele gdpr@vskk.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je společnost Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. se sídlem: Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 05080967, DIČ: CZ 05080967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 258046.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem sdílení novinek o provozovateli, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy zájemce může obdržet různé informace o provozovateli a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@vskk.cz.

 

Souhlas s pořízením a použitím fotografií a videí

tímto ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uděluji společnosti Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. se sídlem: Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4, IČ: 05080967, DIČ: CZ 05080967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 258046 („Společnost“), výslovný souhlas k pořízení fotografií případně natáčení videa mé osoby v souvislosti s výkonem mé činnosti pro Společnost (dále jen „fotografie“) Společností nebo osobami Společností pověřenými.

Tímto dále ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 85 občanského zákoníku) a autorského zákona výslovně uděluji souhlas s použitím fotografií a videí ze strany Společnosti v propagačních materiálech Společnosti a pro její další marketingové a obdobné účely.

Tento souhlas uděluji zejména jako souhlas:
(a) s použitím fotografií a videí Společností v souvislosti s výrobou, distribucí a jakýmkoli dalším nakládáním s interními materiály Společnosti;
(b) s použitím fotografií a videí Společností pro reklamní účely a propagaci Společnosti a její činnosti, a to zejména na internetových a sociálních stránkách Společnosti a tištěných reklamních letácích Společnosti distribuovaných třetím osobám.

Souhlas s pořízením a použitím fotografií uděluji na neomezenou dobu, pro neomezený počet výtisků výše uvedených materiálů a bez územního omezení.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že souhlas k pořízení a použití fotografií a videí je plně kompenzován nefinanční odměnou v podobě možnosti užití zhotovených fotografií výhradně pro moji osobní potřebu.

Současně s tím poskytuji v souvislosti s výše uvedeným své shora uvedené osobní údaje a beru na vědomí, že Společnost bude tyto údaje zpracovávat formou jejich shromažďování a uložení v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Společnost je oprávněna tak činit po dobu naplňování činnosti Společnosti a v rozsahu potřebném k plnění jejích úkolů a k plnění veškerých činností s tím souvisejících. Prohlašuji, že jsem seznámil se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na stránkách https://www.vskk.cz/cz/gdpr/ a byl/a Společností o svých zákonných právech souvisejících se zpracováváním mých osobních údajů řádně poučen/a.