Věda, výzkum a tvůrčí činnost

Hlavní náplň činnosti

  • Zajišťuje odbornou a administrativní podporu související s vědecko-výzkumnou činností univerzity
  • Zajišťuje agendu související s činností Akademické grantové agentury VŠKK a její Rady, včetně administrace Ceny rektora v 5. kategorii za vynikající výsledek ve vědecké práci interních i externích pedagogů VŠKK při řešení grantových projektů AGA VŠKK (tzv. interní program na podporu VaV).
  • Pravidelně monitoruje a aktualizuje přehledy národních i mezinárodních výzev (možnosti zapojení do soutěží agentur lokálního, ale i mezinárodního významu, např. Mezinárodní visegrádský fond, TAČR, Fondy EHP a Norska, aj.) a tyto komunikuje směrem k potenciálním žadatelům – výzkumníkům
  • Spolupracuje se zahraničním oddělením VŠKK v rámci nabídky mobility vědecko-pedagogických pracovníků k posílení jejich odborného a profesního růstu na mezinárodním poli
  • Spolupracuje s ediční radou VŠKK, kontroluje vykazování publikační činnosti akademických pracovníků

Vedoucí oddělení:

Mgr. Jana Mužíková, Ph.D.
muzikova.jana@vskk.cz
Najdete nás v 1. patře VŠKK, místnost č. 102

Účast na konferencích

22. a 23. 11. 2023
CZEDUCON: Conference on Internationalization of
Higher Education, Hotel Passage, Brno

VŠKK se ve dnech 22. a 23. listopadu 2023 v Brně zúčastnila mezinárodní konference CZEDUCON, jejíž cílem je vytvořit platformu pro kultivaci mezinárodní spolupráce a vzdělávání v oblasti vysokoškolského vzdělávání a pomoci rozvíjet nové příležitosti pro sdílení dobré praxe a hledání řešení výzev internacionalizace. V prostorách brněnského hotelu Passage bylo předneseno a diskutováno množství témat, která by se dala rozčlenit do čtyř základních okruhů: internacionalizace pro všechny, digitální věk, mezinárodní spolupráce vysokoškolských institucí a cyklus práce s mezinárodními studenty ve všech fázích jejich zapojení – od projevení zájmu o studium, studium samotné, až po aktivity alumni klubů absolventů. Konference zároveň přinesla řadu podnětných informací a příkladů dobré praxe, jak usnadnit a zefektivnit proces internacionalizace vysokého školství. Byl představen např. virtuální EPICUR Inter- University Campus (EIUC), dále projekt Pedagogické fakulty Ostravské univerzity tzv. Mobility Window, který umožňuje studentům zvládnout jak studium, tak zahraniční mobilitu bez nutnosti prodloužení studia. Zajímavý vhled do vlastních projektů COIL (Collaborative Online International Learning) poskytla Masarykova univerzita, která od roku 2018 takto zapojila 7 kateder, 15 akademiků a přes 400 studentů doma i v zahraničí.

Vybrané prezentace je možno nalézt na webových stránkách konference zde:
CZEDUCON | International Conference on Strategy and Policy in Higher Education

Jana Mužíková

———————
13. 9. 2023 
Udržitelný brunch: Když inovace přicházejí z univerzit
Ve středu 13. 9. 2023 se doc. Lenka Turnerová zúčastnila jménem VŠKK setkání členů Asociace společenské odpovědnosti tzv. Udržitelného brunche, tentokrát s tématem Univerzity a udržitelnost.
Více o setkání vč. fotogalerie naleznete zde: Udržitelný brunch: Když inovace přicházejí z univerzit | Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) (spolecenskaodpovednost.cz)
Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu
———————
30. 3. 2023

Jak se vlastně učí na vysoké škole? Konference o kvalitě výuky a pedagogických kompetencích.

Rektorka VŠKK Ing. Dana Janovská, prorektor pro studijní záležitosti Mgr. Lukáš Novák a vedoucí Oddělení vědy a výzkumu dr. Jana Mužíková se zúčastnili mezinárodní konference, která byla pořádána NAÚ ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, portálem Po medině a MŠMT.

Cílem této konference byla diskuse o tom, jak na vysokých školách stimulovat prostředí, které poskytuje více času, kompetencí a motivace akademickým pracovníkům pro jejich kvalitní pedagogickou práci. Zahraniční hosté z německých a švédských univerzit (C. Hattestrand, M. Vogel, K. Riewerts, A. Andresson a M. Fischer) nabídli v rámci svých prezentací a v návazné panelové diskusi vhled do problematiky s příklady ze své praxe.

Velice zajímavým příspěvkem byla prezentace výsledků průzkumu s názvem Čeští medici v (ne)pohodě 2021, který se věnoval problematice subjektivního vnímání nadměrného stresu studenty všeobecného lékařství v České republice a posuzoval, jaký vliv tento stres má na kvalitu života studentů a jejich motivaci dále setrvávat v systému českého zdravotnictví.

Výsledky je možné nalézt na portálu Pomedine.cz
Čeští medici v (ne)pohodě 2021 – Po medině (pomedine.cz)

Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu

———————


10. – 11. 3. 2023 NAWE Virtual Conference 2023 
Living as a Writer: Creative Writing in Education & Communities in 2023 and Beyond

Tři studenti literární tvorby a dr. Zuzana Říhová se 10. a 11. 3. zúčastnili mezinárodní online konference Living as a Writer. Konference se konala pod záštitou organizace NAWE –National Association of Writers in Education a St. John University v Yorku ve Spojeném království.

Příspěvky ve formě přednášek i workshopů se věnovaly výzvám, které současné tvůrčí psaní vytváří, jako je např. vytváření interaktivních digitálních příběhů, pořádání hybridních literárních eventů či existence rovných příležitostí v literárním světě bez ohledu na gender, rasu nebo příslušnost k LQBT+ . Konference se zúčastnily osobnosti britského literárního života, např. Blake Morrison, Julia Bird nebo Daniel Ingram-Brown. Klíčovým tématem konference byl život profesionálního spisovatele jako takový, příspěvky poučily účastníky o tom, jak vybalancovat různé životní oblasti s hlavou neustále plnou tvůrčích myšlenek a také o finanční a businessové stránce spisovatelské profese. Prostor byl věnován i tvůrčímu psaní jako akademickému oboru a studenti se tak přesvědčili o tom, že se jedná o obor již zaběhnutý a respektovaný a že VŠKK nabízí v této oblasti vzdělání na evropské úrovni.

Marcela Kadlecová, studentka LT

———————

1. a 8. 3. 2023 ChatGPT and AI technologies in Education: The Good, The Bad, and The Unknown. Univerzita Hongkong, online.

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu dr. Mužíková se zúčastnila obou seminářů, jejichž cílem bylo poskytnout účastníkům z řad vysokoškolských pedagogů i studentů z celého světa platformu k diskusi o využití technologií ChatGPT a AI ve vysokoškolském vzdělávání. Byly zkoumány silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby integrace tohoto nástroje, včetně dopadů na výuku, učení, hodnocení a zpětnou vazbu, etické principy či duševní vlastnictví.

Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu

———————

21. a 22. 11. 2022 CZEDUCON: International Conference on Strategy and Policy in Higher Education, O2 Prague Universum

Představitelé VŠKK se zúčastnili největší české konference pro sdílení dobré praxe v oblasti internacionalizace vysokých škol. V rámci předsednictví v Radě EU MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) uspořádalo dvoudenní konferenci s účastí cca 500 návštěvníků z 25 zemí. Konference byla zahájena ministrem školství Vladimírem Balašem. Dvoudenní program obsahoval řadu zajímavých prezentací a workshopů, např. představení mezinárodního projektu PROFFORMANCE na podporu navyšování kvality výuky na vysokých školách, jehož nástroj plánuje využít i VŠKK.

Některé prezentace jsou dostupné na webu: CZEDUCON 2022 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu


———————

29. 11. 2022 Visegrad Fund Networking Event

Představitelé VŠKK a PSCC se zúčastnili celodenního networkingového semináře za účelem nalezení nových partnerů a grantových příležitostí v rámci Mezinárodního visegrádského fondu.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací