Přijímací řízení

Termíny on-line přijímacích pohovorů:
10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. 9., 22. 9. 2023

 

1. Podmínky přijetí ke studiu

Bakalářské programy

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.

Více viz výnos rektora č. 6/2022 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu v ČJ (AR 2023-2024)

Magisterské programy

Podmínkou pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně, úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a písemného testu z anglického jazyka a všeobecných znalostí.

Více viz výnos rektora č. 7/2022 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu (AR 2023-2024)

Uchazeči ze slovenska

Zájemci o studium, jejichž mateřským jazykem je slovenština, nemusejí předkládat nostrifikaci (uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady). Pro úspěšné absolvování oboru Vizuální tvorba postačí schopnost komunikovat v českém jazyce na úrovni odpovídající nárokům vysokoškolského studia. K přijímacímu řízení v oboru Literární tvorba mohou uchazeči předložit rovněž text ve slovenštině. Ve slovenštině mohou předložit i závěrečnou práci – jako vedoucího si v takovém případě zvolí vyučujícího s odpovídající jazykovou znalostí.

Podmínky studia cizinců

Dle Statutu VŠKK, část III, čl. 24 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

 

2. Podání přihlášky pro akademický rok 2023/24

Přihlašovat se můžete průběžně, nejpozději však týden před posledním termínem přijímacích pohovorů – dle data podání Vaší přihlášky Vám následně přidělíme přesný termín přijímacího pohovoru.

Termíny on-line přijímacích pohovorů: 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. 9., 22. 9. 2023

On-line přihláška

Poplatek za přijímací řízení

Manipulační poplatek za přihlášku je 750 Kč – platba převodem nebo přes platební bránu – kartou.
Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: vaše ID číslo
Částka musí být uhrazena na účet v den podání přihlášky.

Pro platby ze zahraničí platí tyto bankovní údaje: IBAN: CZ2155000000005051019919; SWIFT: RZBCCZPP

 

3. Přijímací pohovor

Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení cca 7 dní před konáním přijímacího pohovoru pošle pozvánku s podrobnými instrukcemi.

3.1. Teoretická část

Proběhne jako dialog, při kterém se hodnotí motivace, obecné studijní předpoklady, všeobecný přehled, případné předchozí zkušenosti vztahující se ke zvolené specializaci, úroveň českého i anglického jazyka.

Součástí teoretické části přijímacího pohovoru jsou otázky, které si kladou za cíl verifikovat vaše obecné
studijní předpoklady, a to především z oblasti:

 • historie i současnosti zvoleného oboru/specializace (profesní přehled);
 • kulturně-historicko-politického dění a zásadních milníků i osobností 20. a 21. století (všeobecný přehled);
 • anglického jazyka (rozhovor).

U magisterského studia testujeme všeobecný přehled a anglický jazyk písemnou formou.

3.2. Oborová část

Je koncipována jako diskuse nad vašimi realizovanými a plánovanými pracemi.

KREATIVNÍ MARKETING A KOMUNIKACE

Společná diskuse o oboru marketingových komunikací a o tom, zda vybrané zaměření je pro vás to nejvhodnější v rámci nabízených studijních směrů. Vycházíme z vašich zájmů a znalostí. Ukázky a výstupy z předchozího působení jsou výhodou.

Zašlete nám, prosím, předem motivační dopis na adresu studijni@vskk.cz. (nezapomeňte dokument opatřit svým jménem).

LITERÁRNÍ TVORBA A KOMERČNÍ PSANÍ V MÉDIÍCH

Pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 až 3 normostrany) – vyučující tvůrčího psaní vám při rozboru textu ukáží, jak bude vypadat práce v dílnách a jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti.

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují a zašlete jej předem na adresu studijni@vskk.cz (texty nezapomeňte opatřit svým jménem).

ANIMACE A VIZUÁLNÍ EFEKTY (ATELIÉR)

Imaginární autoportrét: Zachyťte sami sebe osobitým a originálním způsobem tak, abyste odhalili i něco o sobě (volný způsob zpracování s použitím jakékoliv grafické techniky, včetně technik fotografických a digitálních).

Storyboard: Obrazový scénář krátkého vypointovaného příběhu na téma: ÚNIK (3 strany A4, 9 – 12 obrazových oken, zpracování libovolnou technikou + každá strana musí obsahovat obrazovou a psanou část s popisem děje).

Připravte portfolio vaší vlastní tvorby s důrazem na osobní projekty.
Pro výtvarná a fotografická díla – prezentace ve formátu .pdf
Pro videa a animace – videa v kodeku H264  .mov

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují. Všechny soubory musí být pojmenovány následujícím způsobem a to bez interpunkce: ROKAMESICPRIJIMACICHPOHOVORU_PRIJMENI_JMENO_TYPPRACE

tzn. že například od uchazeče Františka Křižíka, který dělá přijímací zkoušky v březnu 2023 dostaneme maximálně těchto 5 souborů: 2303_KRIZIK_FRANTISEK_SEZNAM
2303_KRIZIK_FRANTISEK_PORTFOLIO_1
2303_KRIZIK_FRANTISEK_PORTFOLIO_2
2303_KRIZIK_FRANTISEK_STORYBOARD
2303_KRIZIK_FRANTISEK_AUTOPORTRET.

Vše zašlete minimálně 10 dní před termínem pohovorů na adresu studijni@vskk.cz.

FOTOGRAFIE A AUDIOVIZE (ATELIÉR)

Povinné zadání: Výběr 2 až 3 tematických celků (celkový počet vybraných prací by neměl přesáhnou 15 až 20 ukázek) – předkládejte vytištěné, resp. elektronicky (v případě fotografií nejlépe jako jeden PDF soubor v rozlišení vhodném pro elektronickou prezentaci; v případě videa přiložte odkaz nebo nahrajte na disk v HD nebo Full HD rozlišení + nezapomeňte na případné popisky a logické dělení témat – součástí hodnocení bude rovněž způsob zpracování prezentace).

Dobrovolné zadání: Kreativně ztvárněný soubor 3 autoportrétů, a to jakoukoliv fotografickou nebo audiovizuální technikou, resp. mixem médií (žádoucí je pracovat s osobním prostorem, případně symboly, resp. objekty, ke kterým máte vztah) + nezapomeňte na krátký textový rozbor popisující osobitý přístup ke zvolenému námětu.

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují a zašlete jej předem na adresu studijni@vskk.cz

GRAFICKÝ A MEDIÁLNÍ DESIGN (OBA ATELIÉRY)

Zadání: Zašlete předem své grafické práce v minimálním počtu 5 projektů (např. logo a jeho aplikace ve vizuální identitě, plakát, branding, knižní a publikační design, písmo a typografie, packaging, web/app design, reklamní kampaň a další) + lze doplnit také vlastní volnou tvorbou.

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují a zašlete jej předem na adresu studijni@vskk.cz

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení, pokud nebude ve zvolené specializaci překročena maximální kapacita.

Kapacita pro jednotlivé studijní programy:

 • Vizuální tvorba (Bc.): 80
 • Literární tvorba (Bc.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (Bc.): 200
 • Vizuální tvorba (Mgr.):100
 • Kreativní marketing a komunikace (Mgr.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (kombi): 70
 • Kreativní marketing a komunikace (studium v AJ): 50

 

4. Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímací zkoušky najdete po Vašem přihlášení do Univerzitního informačního systému (UIS) v uložišti dokumentů druhý den, nejpozději týden od jejího konání. Uchazeči, kteří obdrží kladné rozhodnutí a hodlají studovat na VŠKK, se do pěti dnů závazně vyjádří vyplněním Elektronické návratky v UIS, kde je potřeba posléze vytisknout smlouvu o studiu a zvolit typ platby školného.

Uchazeči mají právo, po předchozí domluvě na studijním oddělení, nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 10 pracovních dnů po obdržení výsledku.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 21 pracovních dnů od přijetí žádosti.

Pro zápis do studia je nutné předložit

 • průkaz totožnosti;
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu (pokud jste absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předkládáte úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky – uznání předchozího vzdělání).

NEVÍTE SI RADY, POTŘEBUJETE POMOCI?

Neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení na čísle (+420) 607 041 436, studijni@vskk.cz
Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací