Přijímací řízení

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO AR 2022/23

Informace platí pro bakalářské i navazující magisterské studium.

Termín podání přihlášky ke studiu: přihlašovat se můžete průběžně, nejpozději však týden před posledním termínem přijímacích pohovorů – dle data podání Vaší přihlášky Vám následně přidělíme přesný termín přijímacího řízení.

Termíny přijímacích zkoušek:

11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. 6., 28. 6., 2. 9., 23. 9. 2022

Náležitosti po podání přihlášky:

 1. Přihlášku podejte zde:
  On-line přihláška
 2. Přineste s sebou k přijímací zkoušce úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/vysokoškolského diplomu. V případě, že budete skládat maturitní zkoušku/státní závěrečnou zkoušku po absolvování přijímací zkoušky, je třeba předložit vysvědčení/diplom dodatečně.

  Nepovinná část maturitní zkoušky či úřední maturita při přijímacím řízení: Vysoké školy nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky nebo neuznat úředně uznanou část maturitní zkoušky. VŠKK nebonifikuje nepovinnou část maturity.

 3. Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).
 4. Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení cca 7 dní před konáním přijímacího pohovoru pošle pozvánku s podrobnými instrukcemi.

Poplatek za přijímací řízení:

 • manipulační poplatek za přihlášku je 500 Kč – platba převodem nebo přes platební bránu – kartou.
  Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: vaše ID číslo
  Částka musí být uhrazena na účet v den podání přihlášky.
 • pro platby ze zahraničí platí tyto bankovní údaje: IBAN: CZ2155000000005051019919; SWIFT: RZBCCZPP

2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Výnos rektora č. 17/2021 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu
Výnos rektora č. 18/2021 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu

Pro uchazeče ze Slovenska
Zájemci o studium, jejichž mateřským jazykem je slovenština, nemusejí předkládat nostrifikaci (uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady). Pro úspěšné absolvování oboru Vizuální tvorba postačí schopnost komunikovat v českém jazyce na úrovni odpovídající nárokům vysokoškolského studia. K přijímacímu řízení v oboru Literární tvorba mohou uchazeči předložit rovněž text ve slovenštině. Ve slovenštině mohou předložit i závěrečnou práci – jako vedoucího si v takovém případě zvolí vyučujícího s odpovídající jazykovou znalostí.

3. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (POHOVOR)

Smyslem přijímacího pohovoru na VŠKK je, abyste se ujistili, že je vaše volba správná – přijímací pohovor se skládá ze dvou částí:

1) KREATIVNÍ ČÁST

je koncipována jako diskuse nad vašimi realizovanými a plánovanými autorskými pracemi = je to vaše první kreativní dílna či ateliér na naší škole.

 • Literární tvorba a Komerční psaní v médiích:
  pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 až 3 normostrany) – vyučující tvůrčího psaní vám při rozboru textu ukáží, jak bude vypadat práce v dílnách a jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti. Posílejte jako přílohu na adresu studijni@vskk.cz (texty nezapomeňte opatřit svým jménem).
 • Vizuální tvorba:
  vytvořte reprezentativní (elektronické či tištěné) portfolio vašich výtvarných prací (kresba, grafika, fotografie, video, animace, propagační materiály)
  +
  v rámci přípravy portfolia vypracujte specifická zadání dle požadavků jednotlivých ateliérů:Animace a vizuální efekty (ateliér)
  1) Imaginární autoportrét: Zachyťte sami sebe osobitým a originálním způsobem tak, abyste odhalili i něco o sobě (volný způsob zpracování s použitím jakékoliv grafické techniky, včetně technik digitálních).
  2) Storyboard: Obrazový scénář krátkého vypointovaného příběhu na téma: ÚNIK (3 strany A4, 9 – 12 obrazových oken, zpracování libovolnou technikou + každá strana musí obsahovat obrazovou a psanou část s popisem děje).
  Fotografie a audiovize (ateliér)
  1) Povinné zadání: Výběr 2 až 3 tematických celků (celkový počet vybraných prací by neměl přesáhnou 15 až 20 ukázek) – předkládejte vytištěné, resp. elektronicky (v případě fotografií nejlépe jako jeden PDF soubor v rozlišení vhodném pro elektronickou prezentaci; v případě videa přiložte odkaz nebo nahrajte na disk v HD nebo Full HD rozlišení + nezapomeňte na případné popisky a logické dělení témat – součástí hodnocení bude rovněž způsob zpracování prezentace).
  2) Dobrovolné zadání: Kreativně ztvárněný soubor 3 autoportrétů, a to jakoukoliv fotografickou nebo audiovizuální technikou, resp. mixem médií (žádoucí je pracovat s osobním prostorem, případně symboly, resp. objekty, ke kterým máte vztah) + nezapomeňte na krátký textový rozbor popisující osobitý přístup ke zvolenému námětu.
  Grafický a mediální design (ateliér) 
  Zadání: Prezentujte grafické práce v minimálním počtu 5 projektů (např. logo a jeho aplikace ve vizuální identitě, plakát, branding, knižní a publikační design, písmo a typografie, packaging, web/app design, reklamní kampaň a další) + lze doplnit také vlastní volnou tvorbou.
 • Kreativní marketing a komunikace (On-line marketing a komunikace, Kreativní marketing a komunikace, Marketing management, Fashion marketing a management, Digital management):
  připravte seznam vlastních tvůrčích počinů, které představí váš talent pro práci v kreativním průmyslu (texty, články ve školním časopisu, publikované zprávy či jiné žánry v tisku, případně rozhlasu, televizi a na sociálních sítích). Představte nám vaše realizované i nerealizované projekty, které prokáží vaše organizační schopnosti (propagační akce včetně fotodokumentace, ukázek použitých reklamních prostředků; dále např. aktivity v neziskovém sektoru či při práci s dětmi a mládeží). Kreativní průmysl je interdisciplinární oblast = jsou v ní zastoupeny manažerské, kreativní a komunikační disciplíny – podle toho tedy volte skladbu svého portfolia.

2) OBOROVÁ ČÁST

proběhne rovněž jako dialog, jehož tématem budou tentokrát vaše oblíbené knihy, filmy, výstavy, projekty, idoly, vzory i fenomény, které vás inspirují – doporučujeme vytvořit si jejich soupis, který zašlete spolu s motivačním dopisem na adresu studijni@vskk.cz (nezapomeňte opatřit svým jménem).
+
Součástí oborové části přijímacího pohovoru jsou také otázky, které si kladou za cíl verifikovat vaše obecné studijní předpoklady, a to především z oblasti:

 1. historie i současnosti zvoleného oboru/specializace (profesní přehled);
 2. kulturně-historicko-politického dění a zásadních milníků i osobností 20. stol. (všeobecný přehled);
 3. anglického jazyka (rozhovor).

POZN.: Pro navazující magisterské programy jsou všeobecný přehled a znalost anglického jazyka ověřovány formou písemných testů – viz Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu).


Podmínky studia cizinců:
dle Statutu VŠKK, část III, čl. 24 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení (dodají maturitní vysvědčení, předloží požadované práce a úspěšně absolvují pohovor), pokud nebude ve zvolené specializaci překročena maximální kapacita.

Kapacita pro jednotlivé studijní programy:

 • Vizuální tvorba (Bc.): 80
 • Literární tvorba (Bc.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (Bc.): 200
 • Vizuální tvorba (Mgr.):100
 • Kreativní marketing a komunikace (Mgr.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (kombi): 70
 • Kreativní marketing a komunikace (studium v AJ): 50

Výsledky přijímací zkoušky najdete po Vašem přihlášení do Univerzitního informačního systému (UIS) v uložišti dokumentů druhý den, nejpozději týden od jejího konání. Uchazeči, kteří obdrží kladné rozhodnutí a hodlají studovat na VŠKK, se do pěti dnů závazně vyjádří vyplněním Elektronické návratky v UIS, kde je potřeba posléze vytisknout smlouvu o studiu a zvolit typ platby školného.

Uchazeči mají právo, po předchozí domluvě na studijním oddělení, nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 10-ti pracovních dnů po obdržení výsledku.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 21 pracovních dnů od přijetí žádosti.

Nevíte si rady, potřebujete pomoci? Neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení na čísle (+420) 607 041 436, studijni@vskk.cz

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

Váš první krok

Váš první krok

 • Rozhodujete se kam na vysokou? Pokud Vás alespoň trochu zajímá svět kreativního průmyslu nebo se chcete dozvědět více o tomto odvětví a jaké v něm můžete najít uplatnění nebo Vás zajímají možnosti studia na VŠKK – Udělejte 1. krok.

Získáte důležité informace, které Vám pomohou k Vašemu rozhodnutí.

Více