Přijímací řízení

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO AR 2021/22

Informace platí pro bakalářské i magisterské studium.

Termín podání přihlášky ke studiu: přihlašovat se můžete průběžně. Nejpozději však týden před posledním termínem přijímacího řízení. Dle data podání Vaší přihlášky Vám následně přidělíme přesný termín přijímacího řízení.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • 12. 3. 2021 – proběhlo on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 3/2021 a č. 4/2021)
 • 16. 4. 2021 – proběhlo on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 5/2021 a č. 6/2021)
 • 30. 4. 2021 – proběhlo on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 7/2021 a č. 8/2021)
 • 4. 6. 2021 – proběhlo on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 9/2021 a č. 10/2021)
 • 29. 6. 2021 – proběhlo on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 11/2021 a č. 12/2021)
 • 3. 9. 2021 – proběhlo on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 20/2021 a č. 21/2021)
 • 24. 9. 2021 – proběhne on-line (viz Úřední deska – Výnosy rektora č. 22/2021 a č. 23/2021)

Náležitosti po podání přihlášky:

 1. Přihlášku podejte zde:
  On-line přihláška
 2. Přineste s sebou k přijímací zkoušce úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/vysokoškolského diplomu. V případě, že budete skládat maturitní zkoušku/státní závěrečnou zkoušku po absolvování přijímací zkoušky, je třeba předložit vysvědčení/diplom dodatečně.

  Nepovinná část maturitní zkoušky či úřední maturita při přijímacím řízení: Vysoké školy nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky nebo neuznat úředně uznanou část maturitní zkoušky. VŠKK nebonifikuje nepovinnou část maturity.

 3. Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).
 4. Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení cca 7 dní před konáním přijímacího pohovoru pošle pozvánku s podrobnými instrukcemi.

Poplatek za přijímací řízení:

 • manipulační poplatek za přihlášku je 500 Kč – platba převodem nebo přes platební bránu – kartou.
  Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: vaše ID číslo
  Částka musí být uhrazena na účet v den podání přihlášky.
 • pro platby ze zahraničí platí tyto bankovní údaje: IBAN: CZ2155000000005051019919; SWIFT: RZBCCZPP

2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Výnos rektora č. 17/2021 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu
Výnos rektora č. 18/2021 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu

Pro uchazeče ze Slovenska
Zájemci o studium, jejichž mateřským jazykem je slovenština, nemusejí předkládat nostrifikaci (uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady). Pro úspěšné absolvování oboru Vizuální tvorba postačí schopnost komunikovat v českém jazyce na úrovni odpovídající nárokům vysokoškolského studia. K přijímacímu řízení v oboru Literární tvorba mohou uchazeči předložit rovněž text ve slovenštině. Ve slovenštině mohou předložit i závěrečnou práci – jako vedoucího si v takovém případě zvolí vyučujícího s odpovídající jazykovou znalostí.

3. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (POHOVOR)

Smyslem přijímacího pohovoru na VŠKK je, abyste se ujistili, že vaše volba je správná. Přijímací pohovor se skládá ze dvou částí:

1) Kreativní část

je koncipována jako rozhovor nad vašimi realizovanými a plánovanými autorskými pracemi. Je to vaše první tvůrčí dílna či ateliér na naší škole.

 • Literární tvorba a Komerční psaní v médiích:
  pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 – 3 normostrany).
  Pedagogové tvůrčího psaní vám nad ním ukážou, jak bude vypadat práce v dílnách a jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti (texty posílejte jako přílohu e-mailem na adresu studijni@vskk.cz). Práce nezapomeňte opatřit svým jménem.
 • Vizuální tvorba (Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty):
  přineste si k pohovoru reprezentativní portfolio (elektronické či tištěné) svých výtvarných prací (např. grafika, fotografie, video, animace, propagační materiály, pro Animaci a vizuální efekty nabízíme ke zpracování dobrovolné zadání zde). Práce opatřete svým jménem.
 • Kreativní marketing a komunikace (Digitální marketing a komunikace, Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu):
  přineste k pohovoru motivační dopis v českém jazyce + případně též seznam vlastních tvůrčích prací, které potvrdí váš talent pro práci v kreativním průmyslu (vlastní textové práce, doklady o publicitě ve školním časopisu, výstřižky publikovaných zpráv či jiných žánrů v tisku, případně rozhlasu a televizi). Prezentujte projekty realizovaných i nerealizovaných propagačních akcí (včetně např. fotodokumentace, ukázek použitých reklamních prostředků apod.), doklady o aktivním zapojení (např. v neziskovém sektoru, o dobrovolné či placené práci s dětmi a mládeží), které prokáží vaše organizační schopnosti. Zkrátka vše, co by mohlo přesvědčit přijímací komisi, že se pro studium na VŠKK skutečně hodíte a že to je škola právě pro vás. Tato profese je interdisciplinární – jsou v ní zastoupeny manažerské, kreativní a komunikační disciplíny – podle toho tedy volte skladbu portfolia svých aktivit

2) Oborová část

bude rovněž probíhat jako dialog, jehož tématem budou tentokrát vaše oblíbené knihy, filmy, osobnosti, které vás inspirují, zhlédnuté výstavy, navštívené akce apod. – doporučujeme přinést si jejich soupis. Očekávat můžete také otázky z oblasti kulturně-historicko-politického dění ve 20. století (všeobecný přehled) a anglického jazyka, které si kladou za cíl reflektovat vaše obecné studijní předpoklady.

Podmínky studia cizinců: dle Statutu VŠKK, část III, čl. 24 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení (dodají maturitní vysvědčení, předloží požadované práce a úspěšně absolvují pohovor), pokud nebude ve zvolené specializaci překročena maximální kapacita.

Kapacita pro jednotlivé studijní programy:

 • Vizuální tvorba (Bc.): 80
 • Literární tvorba (Bc.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (Bc.): 200
 • Vizuální tvorba (Mgr.):100
 • Kreativní marketing a komunikace (Mgr.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (kombi): 70
 • Kreativní marketing a komunikace (studium v AJ): 50

Výsledky přijímací zkoušky najdete po Vašem přihlášení do Univerzitního informačního systému (UIS) v uložišti dokumentů druhý den, nejpozději týden od jejího konání. Uchazeči, kteří obdrží kladné rozhodnutí a hodlají studovat na VŠKK, se do pěti dnů závazně vyjádří vyplněním Elektronické návratky v UIS, kde je potřeba posléze vytisknout smlouvu o studiu a zvolit typ platby školného.

Uchazeči mají právo, po předchozí domluvě na studijním oddělení, nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 10-ti pracovních dnů po obdržení výsledku.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 21 pracovních dnů od přijetí žádosti.

Nevíte si rady, potřebujete pomoci? Neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení na čísle (+420) 607 041 436, studijni@vskk.cz

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

Váš první krok

Váš první krok

 • Rozhodujete se kam na vysokou? Pokud Vás alespoň trochu zajímá svět kreativního průmyslu nebo se chcete dozvědět více o tomto odvětví a jaké v něm můžete najít uplatnění nebo Vás zajímají možnosti studia na VŠKK – Udělejte 1. krok.

Získáte důležité informace, které Vám pomohou k Vašemu rozhodnutí.

Více