Přijímací řízení

Termíny on-line přijímacích pohovorů:
9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024

 

1. Podmínky přijetí ke studiu

Bakalářské programy

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.

Více viz výnos rektora č. 5/2023 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu v ČJ (AR 2024-2025)

Magisterské programy

Podmínkou pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně, úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a písemného testu z anglického jazyka a všeobecných znalostí.

Více viz výnos rektora č. 7/2023 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu (AR 2024-2025)

Uchazeči ze slovenska

Zájemci o studium, jejichž mateřským jazykem je slovenština, nemusejí předkládat nostrifikaci (uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady). Pro úspěšné absolvování oboru Vizuální tvorba postačí schopnost komunikovat v českém jazyce na úrovni odpovídající nárokům vysokoškolského studia. K přijímacímu řízení v oboru Literární tvorba mohou uchazeči předložit rovněž text ve slovenštině. Ve slovenštině mohou předložit i závěrečnou práci – jako vedoucího si v takovém případě zvolí vyučujícího s odpovídající jazykovou znalostí.

Podmínky studia cizinců

Dle Statutu VŠKK, část III, čl. 24 je součástí přijímacího pohovoru i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce.

 

2. Podání přihlášky pro akademický rok 2024/25

Přihlašovat se můžete průběžně, nejpozději však týden před posledním termínem přijímacích pohovorů – dle data podání Vaší přihlášky Vám následně přidělíme přesný termín přijímacího pohovoru.

Termíny on-line přijímacích pohovorů: 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024

On-line přihláška

Poplatek za přijímací řízení

Manipulační poplatek za přihlášku je 750 Kč – platba převodem nebo přes platební bránu – kartou.
Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: vaše ID číslo
Částka musí být uhrazena na účet v den podání přihlášky.

Pro platby ze zahraničí platí tyto bankovní údaje: IBAN: CZ2155000000005051019919; SWIFT: RZBCCZPP

 

3. Přijímací pohovor

Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení cca 7 dní před konáním přijímacího pohovoru pošle e-mailem pozvánku s podrobnými instrukcemi. Přijímací pohovor probíhá online přes platformu ZOOM.

3.1. Teoretická část

Proběhne jako dialog, při kterém se hodnotí motivace, obecné studijní předpoklady, všeobecný přehled, případné předchozí zkušenosti vztahující se ke zvolené specializaci, úroveň českého i anglického jazyka.

Součástí teoretické části přijímacího pohovoru jsou otázky, které si kladou za cíl verifikovat vaše obecné
studijní předpoklady, a to především z oblasti:

 • historie i současnosti zvoleného oboru/specializace (profesní přehled);
 • kulturně-historicko-politického dění a zásadních milníků i osobností 20. a 21. století (všeobecný přehled);
 • anglického jazyka (rozhovor).

U magisterského studia testujeme všeobecný přehled a anglický jazyk písemnou formou.

3.2. Oborová část

Je koncipována jako diskuse nad vašimi realizovanými a plánovanými pracemi.

KREATIVNÍ MARKETING A KOMUNIKACE

Společná diskuse o oboru marketingových komunikací a o tom, zda vybrané zaměření je pro vás to nejvhodnější v rámci nabízených studijních směrů. Vycházíme z vašich zájmů a znalostí. Ukázky a výstupy z předchozího působení jsou výhodou.

Zašlete nám, prosím, předem motivační dopis na adresu studijni@vskk.cz. (nezapomeňte dokument opatřit svým jménem).

LITERÁRNÍ TVORBA

Pošlete nám vlastní text libovolného žánru a na libovolné téma (maximálně 2 až 3 normostrany) – vyučující tvůrčího psaní vám při rozboru textu ukáží, jak bude vypadat práce v dílnách a jak budete během studia rozvíjet své komunikační dovednosti.

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují a zašlete jej předem na adresu studijni@vskk.cz (texty nezapomeňte opatřit svým jménem).

ANIMACE A VIZUÁLNÍ EFEKTY (ATELIÉR)

Imaginární autoportrét: Zachyťte sami sebe osobitým a originálním způsobem tak, abyste odhalili i něco o sobě (volný způsob zpracování s použitím jakékoliv grafické techniky, včetně technik fotografických a digitálních).

Storyboard: Obrazový scénář krátkého vypointovaného příběhu na téma: ÚNIK (3 strany A4, 9 – 12 obrazových oken, zpracování libovolnou technikou + každá strana musí obsahovat obrazovou a psanou část s popisem děje).

Připravte portfolio vaší vlastní tvorby s důrazem na osobní projekty.
Pro výtvarná a fotografická díla – prezentace ve formátu .pdf
Pro videa a animace – videa v kodeku H264  .mov

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují. Všechny soubory musí být pojmenovány následujícím způsobem a to bez interpunkce: ROKAMESICPRIJIMACICHPOHOVORU_PRIJMENI_JMENO_TYPPRACE

tzn. že například od uchazeče Františka Křižíka, který dělá přijímací zkoušky v březnu 2024 dostaneme maximálně těchto 5 souborů: 2403_KRIZIK_FRANTISEK_SEZNAM
2403_KRIZIK_FRANTISEK_PORTFOLIO_1
2403_KRIZIK_FRANTISEK_PORTFOLIO_2
2403_KRIZIK_FRANTISEK_STORYBOARD
2403_KRIZIK_FRANTISEK_AUTOPORTRET.

Vše zašlete minimálně 10 dní před termínem pohovorů na adresu studijni@vskk.cz.

FOTOGRAFIE A AUDIOVIZE (ATELIÉR)

Povinné zadání: Výběr 2 až 3 tematických celků (celkový počet vybraných prací by neměl přesáhnou 15 až 20 ukázek) – předkládejte vytištěné, resp. elektronicky (v případě fotografií nejlépe jako jeden PDF soubor v rozlišení vhodném pro elektronickou prezentaci; v případě videa přiložte odkaz nebo nahrajte na disk v HD nebo Full HD rozlišení + nezapomeňte na případné popisky a logické dělení témat – součástí hodnocení bude rovněž způsob zpracování prezentace).

Dobrovolné zadání: Kreativně ztvárněný soubor 3 autoportrétů, a to jakoukoliv fotografickou nebo audiovizuální technikou, resp. mixem médií (žádoucí je pracovat s osobním prostorem, případně symboly, resp. objekty, ke kterým máte vztah) + nezapomeňte na krátký textový rozbor popisující osobitý přístup ke zvolenému námětu.

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují a zašlete jej předem na adresu studijni@vskk.cz

GRAFICKÝ A MEDIÁLNÍ DESIGN (ATELIÉR)

Zadání: Zašlete předem své grafické práce v minimálním počtu 5 projektů (např. logo a jeho aplikace ve vizuální identitě, plakát, branding, knižní a publikační design, písmo a typografie, packaging, web/app design, reklamní kampaň a další) + lze doplnit také vlastní volnou tvorbou.

Připravte seznam oblíbených knih, filmů, výstav, projektů, idolů, vzorů a fenoménu, které vás inspirují a zašlete jej předem na adresu studijni@vskk.cz

Přijati budou ti z vás, kteří splní podmínky přijímacího řízení, pokud nebude ve zvolené specializaci překročena maximální kapacita.

Kapacita pro jednotlivé studijní programy:

 • Vizuální tvorba (BcA.): 80
 • Literární tvorba (BcA.): 100
 • Kreativní marketing a komunikace (Bc.): 200
 • Kreativní marketing a komunikace (Mgr.): 100

 

4. Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímací zkoušky najdete po Vašem přihlášení do Univerzitního informačního systému (UIS) v uložišti dokumentů druhý den, nejpozději týden od jejího konání. Uchazeči, kteří obdrží kladné rozhodnutí a hodlají studovat na VŠKK, se do pěti dnů závazně vyjádří vyplněním Elektronické návratky v UIS, kde je potřeba posléze vytisknout smlouvu o studiu a zvolit typ platby školného.

Uchazeči mají právo, po předchozí domluvě na studijním oddělení, nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 10 pracovních dnů po obdržení výsledku.

Rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude vydáno do 21 pracovních dnů od přijetí žádosti.

Pro zápis do studia je nutné předložit

 • průkaz totožnosti;
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu (pokud jste absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předkládáte úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky – uznání předchozího vzdělání).
 • podepsanou smlouvu ke studiu
 • mít uhrazeno školné

On-line zápisy ke studiu probíhají průběžně. Nejdřívější termín je 1. července, je však nutné mít splněny podmínky zmíněné výše.

NEVÍTE SI RADY, POTŘEBUJETE POMOCI?

Neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení na čísle (+420) 607 041 436, studijni@vskk.cz
Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací