FAQ

Co znamená kreativní průmysl?

Potenciál mají obory jako je grafika a web design, 3D animace, vizuální efekty, fotografie, herní průmysl, mediální komunikace, copywriting, marketing a reklama – to vše a mnohem více je kreativní průmysl = umění pro komerční využití. Generuje obrovský přínos pro ekonomiku a nabízí mnoho atraktivních a dobře placených pracovních míst. Bez kvalitního vzdělání se v této branži nikdo neobejde, avšak ve střední Evropě je to stále opomíjená oblast.

Jak probíhá přijímací pohovor (zkouška)?

Více než na encyklopedických znalostech nám záleží na tom, proč chce uchazeč studovat právě naši školu, jakou má motivaci, kolik je ochoten práci na sobě obětovat a kam směřuje v dalším životě – to je podstata přijímacího pohovoru. Přesto by ale každý uchazeč měl splňovat tzv. obecné studijní předpoklady – zajímá nás Váš kulturně-historicko-politický přehled v událostech 20. a 21. století, stejně tak i úroveň znalostí anglického jazyka. U kreativních oborů pak samozřejmě chceme posoudit talentové předpoklady a vidět Vaše portfolio.

Čím se liší VŠKK od veřejných vysokých škol a jaké jsou výhody soukromých VŠ?

Jsme zaměřeni prakticky, na praxi klademe velký důraz v průběhu celého studia. Naši studenti se účastní odborných stáží, které jsou organizovány ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA). Vyučující jsou významné osobnosti z oboru. Jsme flexibilnější při řízení chodu školy (vybavení, prostory, spolupráce s komerční i uměleckou sférou, nabídka studijních programů). Soukromá škola však nezaručuje automatické získání titulu – vzdělání si u nás nelze koupit. Dbáme na vynikající kvalitu, všestrannost a uplatnění našich absolventů. V oblasti evaluace je náročnost srovnatelná s veřejnou VŠ.

Co všechno mohu na VŠKK studovat?

Na VŠKK můžete studovat Kreativní marketing a komunikaci (Fashion marketing, Kreativní marketing a komunikace a On-line marketing a komunikace. Ve studijním programu Vizuální tvorba se můžete orientovat na Grafický a mediální design, Fotografii a audiovizi či Animaci a vizuální efekty, to vše doplněno o program Literární tvorba (2 specializace: Literární tvorba a Komerční psaní v médiích), který navazuje na zkušenosti pedagogů bývalé Literární akademie Josefa Škvoreckého – VŠKK je jedinou vysokou školou v ČR, která poskytuje soustavné vzdělávání v oblasti tvůrčího psaní. Všechny specializace se prolínají v rámci předmětu Intermediální tvorba, který zajišťuje praktické propojení všech „kreativců“ na úrovni týmové spolupráce a při realizaci skutečných zakázek dle požadavků komerční sféry a poptávky na trhu. Studijní programy Kreativní marketing a komunikace, Vizuální tvorba a Literární tvorba jsou akreditovány pro některé specializace též pro navazující magisterský stupeň vzdělání.

Lze využít program Erasmus+ v rámci studentské mobility (pracovní a studijní pobyty)?

Jelikož jsou naše studijní programy akreditovány jako profesní (nikoliv akademické), budou pro VŠKK vždy prioritou pracovní stáže. Od akademického roku 2018/2019 mají studenti možnost odborných praxí u firem v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a EDCOM (asociace sdružující školy podobného zaměření z 20 zemí). Jsme členy 2 konsorcií, která Vám pomohou s výběrem poskytovatele stáže, administrativním procesem a finančním zajištěním Vašeho výjezdu. Portfolio partnerských škol pro studijní pobyty je postupně rozšiřováno s ohledem na koncepci VŠKK.

Jaká je výše školného? Je možnost získat stipendium?

Ceník pro jednotlivé studijní programy a specializace je k dispozici na našem webu v sekci Školné. Stipendijní řád s detailním přehledem všech dostupných druhů stipendií a kritérií pro jejich získání naleznete zde.

Kolik studentů je v ročníku?

Záleží na typu předmětu (specializační, oborový, společný či povinný vs. volitelný) a také na formě výuky (přednáška či seminář). V předmětu z části společného základu může být na přednášce až 100 studentů. Nicméně v případě ateliérové výuky a v rámci specializačních seminářů je nastavena kapacita pro cca 25 studentů – praktické zapojení a individuální mentoring ze strany našich pedagogů jsou prioritou. Po předchozí dohodě je možné ateliéry využívat i mimo rozvrhem stanovený čas, a to za účelem vlastního rozvoje v rámci VŠKK (bakalářské a diplomové práce, klauzury či reálné zakázky vzešlé z poptávky školní reklamní agentury KK, která nabízí placenou praxi formou DPP).

Nabízí VŠKK možnost kombinovaného či dálkového studia?

Vzhledem k celkové koncepci a zaměření Vysoké školy kreativní komunikace nenabízíme dálkové studium, nicméně pro velký zájem ze strany uchazečů je program Kreativní marketing a komunikace dostupný také v kombinované formě studia.

A co studium v cizím jazyce?

Programy Literární tvorba, vizuální tvorba a Kreativní marketing a komunikace lze studovat též v anglickém jazyce. Pro zájemce o studium programů v českém jazyce, jejichž mateřským jazykem není čeština a kteří neuspějí u vstupního testu z ČJ (což je prerekvizita pro zápis do předmětu Kultura psaného projevu), zajišťujeme kurz Českého jazyka pro cizince (k dispozici studentům všech ročníků) –  pokrývá nejen základní znalost a osvojení pravidel, ale zaměřuje se i na slovní zásobu nutnou pro absolvování jednotlivých předmětů napříč specializacemi. VŠKK zároveň nabízí i kurz Rozšířená výuka AJ.

Kdy musím doložit nostrifikaci maturitního vysvědčení (ukončení SŠ vzdělání)?

Uchazeč musí prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání (maturitní vysvědčení či nostrifikační doložka v případě absolvování středního vzdělání v zahraničí mimo SR a NSR) nejpozději v den zápisu do studia, pokud není zákonný důvod pro udělení výjimky. Termín zápisu do studia stanovuje rektor v harmonogramu příslušného akademického roku (dostupný na webu VŠKK). 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací