Oddělení vědy a výzkumu

Hlavní náplň činnosti

  • Zajišťuje odbornou a administrativní podporu související s vědecko-výzkumnou činností univerzity
  • Zajišťuje agendu související s činností Akademické grantové agentury VŠKK a její Rady, včetně administrace Ceny rektora v 5. kategorii za vynikající výsledek ve vědecké práci interních i externích pedagogů VŠKK při řešení grantových projektů AGA VŠKK (tzv. interní program na podporu VaV).
  • Pravidelně monitoruje a aktualizuje přehledy národních i mezinárodních výzev (možnosti zapojení do soutěží agentur lokálního, ale i mezinárodního významu, např. Mezinárodní visegrádský fond, TAČR, Fondy EHP a Norska, aj.) a tyto komunikuje směrem k potenciálním žadatelům – výzkumníkům
  • Spolupracuje se zahraničním oddělením VŠKK v rámci nabídky mobility vědecko-pedagogických pracovníků k posílení jejich odborného a profesního růstu na mezinárodním poli
  • Spolupracuje s ediční radou VŠKK, kontroluje vykazování publikační činnosti akademických pracovníků

Vedoucí oddělení:

Mgr. Jana Mužíková, Ph.D.
muzikova.jana@vskk.cz
Najdete nás v 1. patře VŠKK, místnost č. 102

Účast na konferencích

13. 9. 2023 
Udržitelný brunch: Když inovace přicházejí z univerzit
Ve středu 13. 9. 2023 se doc. Lenka Turnerová zúčastnila jménem VŠKK setkání členů Asociace společenské odpovědnosti tzv. Udržitelného brunche, tentokrát s tématem Univerzity a udržitelnost.
Více o setkání vč. fotogalerie naleznete zde: Udržitelný brunch: Když inovace přicházejí z univerzit | Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) (spolecenskaodpovednost.cz)
Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu
———————
30. 3. 2023

Jak se vlastně učí na vysoké škole? Konference o kvalitě výuky a pedagogických kompetencích.

Rektorka VŠKK Ing. Dana Janovská, prorektor pro studijní záležitosti Mgr. Lukáš Novák a vedoucí Oddělení vědy a výzkumu dr. Jana Mužíková se zúčastnili mezinárodní konference, která byla pořádána NAÚ ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, portálem Po medině a MŠMT.

Cílem této konference byla diskuse o tom, jak na vysokých školách stimulovat prostředí, které poskytuje více času, kompetencí a motivace akademickým pracovníkům pro jejich kvalitní pedagogickou práci. Zahraniční hosté z německých a švédských univerzit (C. Hattestrand, M. Vogel, K. Riewerts, A. Andresson a M. Fischer) nabídli v rámci svých prezentací a v návazné panelové diskusi vhled do problematiky s příklady ze své praxe.

Velice zajímavým příspěvkem byla prezentace výsledků průzkumu s názvem Čeští medici v (ne)pohodě 2021, který se věnoval problematice subjektivního vnímání nadměrného stresu studenty všeobecného lékařství v České republice a posuzoval, jaký vliv tento stres má na kvalitu života studentů a jejich motivaci dále setrvávat v systému českého zdravotnictví.

Výsledky je možné nalézt na portálu Pomedine.cz
Čeští medici v (ne)pohodě 2021 – Po medině (pomedine.cz)

Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu

———————


10. – 11. 3. 2023 NAWE Virtual Conference 2023 
Living as a Writer: Creative Writing in Education & Communities in 2023 and Beyond

Tři studenti literární tvorby a dr. Zuzana Říhová se 10. a 11. 3. zúčastnili mezinárodní online konference Living as a Writer. Konference se konala pod záštitou organizace NAWE –National Association of Writers in Education a St. John University v Yorku ve Spojeném království.

Příspěvky ve formě přednášek i workshopů se věnovaly výzvám, které současné tvůrčí psaní vytváří, jako je např. vytváření interaktivních digitálních příběhů, pořádání hybridních literárních eventů či existence rovných příležitostí v literárním světě bez ohledu na gender, rasu nebo příslušnost k LQBT+ . Konference se zúčastnily osobnosti britského literárního života, např. Blake Morrison, Julia Bird nebo Daniel Ingram-Brown. Klíčovým tématem konference byl život profesionálního spisovatele jako takový, příspěvky poučily účastníky o tom, jak vybalancovat různé životní oblasti s hlavou neustále plnou tvůrčích myšlenek a také o finanční a businessové stránce spisovatelské profese. Prostor byl věnován i tvůrčímu psaní jako akademickému oboru a studenti se tak přesvědčili o tom, že se jedná o obor již zaběhnutý a respektovaný a že VŠKK nabízí v této oblasti vzdělání na evropské úrovni.

Marcela Kadlecová, studentka LT

———————

1. a 8. 3. 2023 ChatGPT and AI technologies in Education: The Good, The Bad, and The Unknown. Univerzita Hongkong, online.

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu dr. Mužíková se zúčastnila obou seminářů, jejichž cílem bylo poskytnout účastníkům z řad vysokoškolských pedagogů i studentů z celého světa platformu k diskusi o využití technologií ChatGPT a AI ve vysokoškolském vzdělávání. Byly zkoumány silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby integrace tohoto nástroje, včetně dopadů na výuku, učení, hodnocení a zpětnou vazbu, etické principy či duševní vlastnictví.

Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu

———————

21. a 22. 11. 2022 CZEDUCON: International Conference on Strategy and Policy in Higher Education, O2 Prague Universum

Představitelé VŠKK se zúčastnili největší české konference pro sdílení dobré praxe v oblasti internacionalizace vysokých škol. V rámci předsednictví v Radě EU MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) uspořádalo dvoudenní konferenci s účastí cca 500 návštěvníků z 25 zemí. Konference byla zahájena ministrem školství Vladimírem Balašem. Dvoudenní program obsahoval řadu zajímavých prezentací a workshopů, např. představení mezinárodního projektu PROFFORMANCE na podporu navyšování kvality výuky na vysokých školách, jehož nástroj plánuje využít i VŠKK.

Některé prezentace jsou dostupné na webu: CZEDUCON 2022 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

Jana Mužíková, Oddělení vědy a výzkumu


———————

29. 11. 2022 Visegrad Fund Networking Event

Představitelé VŠKK a PSCC se zúčastnili celodenního networkingového semináře za účelem nalezení nových partnerů a grantových příležitostí v rámci Mezinárodního visegrádského fondu.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací