Pedagogové

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

sidakp@vskk.cz

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

sidakp@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Literární žánry, Klíčová díla české literatury, Poetika

Vyučované předměty

Poetika, Literární žánry, Klíčová díla české literatury

2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)

2008 (PhDr., Ph.D.)

2004–2005 Lektor Universität Konstanz

2006 Lektor FF UK

2000–2010 Vědecký pracovník MFF UK

2005–2015 Literární akademie

2015 Ústav pro českou literaturu AV ČR

Literární teorie, genologie, folklor a literatura

Monografie
Mokře chodí v suše: Vodník v české literatuře. Praha: Academia, 2018, 254 s., 35 s. obrazových příloh, ISBN 978-80-200-2827-3
Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis, 2013, 326 s., ISBN 978-80-7470-040-8.
Literární žánry: Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2013, 204 s., ISBN 978-80-86877-64-8.
Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012 (editor s R. Müllerem), 700 s., ISBN: 978-80- 200-2048-2.

Odborné studie:
„Ke způsobům výroby samizdatových publikací“. In Michal Přibáň a kol. Český literární samizdat 1949–1989: Edice Časopisy Sborníky. Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 44–53.
„Jaroslav Durych: Bloudění“. In Literární kronika první republiky: Události – díla – souvislosti. Eds. P. Šámal, T. Pavlíček, V. Barborík, P. Janáček. Praha: Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 260–262.
„Jiří Weil: Moskva-hranice“. In Literární kronika první republiky: Události – díla – souvislosti. Eds. P. Šámal, T. Pavlíček, V. Barborík, P. Janáček. Praha: Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 438–440.
„Pražský lingvistický kroužek: Literární věda v dotyku s jazykovědou“. In Literární kronika první republiky: Události – díla – souvislosti. Eds. P. Šámal, T. Pavlíček, V. Barborík, P. Janáček. Praha : Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 176–180.
„Intertextualita“. In Kritické koncepty současné literární vědy. Ed. J. Matonoha. Praha : Academia, 2017, s. 32–40.
„Text“. In Kritické koncepty současné literární vědy. Ed. J. Matonoha. Praha : Academia, 2017, s. 27–31.
„Žánr“. In Kritické koncepty současné literární vědy. Ed. J. Matonoha. Praha : Academia, 2017, s. 85–92.
„Žánrová krajina“. In Kritické koncepty současné literární vědy. Ed. J. Matonoha. Praha : Academia, 2017, s. 93–94.
„Vodník, ,kníže smrti a temnosti‘“. In Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. Století. Praha : Academia, 2018, 129–138.
„Zapomenuté pohádky Josefa Kajetána Tyla“. Bohemica Olomucensia Litteraria, 2017, roč. 9, č. 4, s. 10–36.
„Pojem modus a genologická taxonomie“. In Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. Eds. M. Antoš – P. Hrtánek. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017, s. 16–44.
„Člověk mezi zvířetem a démonem, lidským a ne-lidským: Jedna interpretace tématu vodníka v české literatuře“. In Jiří Hrabal (ed.). Polidštěné zvíře: Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2017, s. 47–58.
„Katalog démonologických pověstí, žánr a strukturální naratologie: Literárněteoretické poznámky k etnografickému dílu“. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 3, s. 408–418.
„Subžánr jako genologická Popelka a románový modus vivendi“. In Vyvolávání točitých vět. Ed. A. Jedličková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 43–54.
„Teorie fikčních světů a genologie“. Svět literatury, 2016, roč. XXVI, č. 53, s. 38–46.
„Transformace folklorní látky v umělecké literatuře: Případ démonologické pověsti a díla K. V. Raise“. Česká literatura, 2015, roč. 63, č. 4, s. 707–723.
„Literatura cestopisu zbavená“. In Jiří Hrabal (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4876-3
„Jazyk katolické literatury“. In Bohemica Olomucensia Litteraria, 2015, roč. 7, č. 2, s. 105–128.
Müller, Richard – Šidák, Pavel: „Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign“. In Andrew Lass – Tomáš Kubíček (eds.). Roman O. Jakobson
– Work in Progress. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, s. 155–169.
„Genologie a funkce literatury“. In Literatura jako výzva a apel. Ed. O. Mainx. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014, ISBN 978-80-7510-131-0, s. 19–25.
„Modus jako genologický nástroj“. Svět literatury, 2013, roč. XXIII, č. 47, s. 31–42.
„Prostor a krajina v literárním díle“. Svět literatury, 2012, roč. XXII, č. 46, s. 20–33.
,,Duchovenstvo katolické bylo počátkem a zakladatelem celého našeho vlastenectví’‘: Ke vzniku moderní české literatury“. In Evangelický kalendář 2013. Eds. Pavel Šidák – Jan Zámečník. Praha : Kalich, 2012, s. 127–132, ISBN 978-80-7017-170-7.
„Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře“. Studia mythologica Slavica, 2012, roč. XV, s. 247–292 (též in: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-16_Sidak.pdf).
„Sémantika literární krajiny“. In Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Eds. Petr Komenda – Lenka Malinová – Richard Změlík. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, ISBN 978-80-244-3023-2, s. 83–90 (též in: http://cis.webnode.cz/products/misto-prostor-krajina-v-literature-a-kulture/).
„Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec u Jana Čepa“. In Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Eds. Zuzana Zemanová – Lenka Pořízková. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, ISBN 978-80-244-3032-4, s. 277–282.
K historicitě a abstrakci žánru. Svět literatury, 2011, roč. XXI, č. 44, s. 25–36.
Vznik české literatury je bez kléru nemyslitelný. Katolický týdeník, 2010, roč. XXI, č. 31, s. 5.
Literatura architextového pnutí. Host do školy, 2008, č. 4, s. 13–18.
Ideologie a beletrie: Skryté literární aspekty Šifry Mistra Leonarda. Teologické texty, 2008, roč. 19, č. 2, s. 104–107 (s J. Zámečníkem).
Vězeňská próza mezi konfesí a apelem. Host do školy, 2007, č. 5, s. 12–15.
Katolická poetika Jana Čepa. In Víra a výraz. Sborník z konference „… bývalo u mne zotvíráno…“. Eds. Tomáš Kubíček – Jan Wiendl. Brno : HOST, 2005, 404–416.

Ocenění:
Výkonný redaktor Světa literatury (vydává FF UK, databáze Erih, Erih +, CEJS, SCOPUS)

Redakční rada Teoretické knihovny (HOST Brno)

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů