Grafický a mediální design

Denní studium / Flexi studium

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu.

Tuto specializaci lze studovat i ve formě FLEXI pro pracující.

Cílem studia je vést budoucí grafické designéry k solidní znalosti řemesla i k odvaze experimentovat a prosadit své nápady v konkurenci. Díky patronátu Asociace komunikačních agentur a Art Directors Clubu budete v kontaktu s předními českými a zahraničními grafickými designéry a uměleckými řediteli. Spolupráce VŠKK s řadou firem a agentur je pro vás zárukou, že se praktická část studia bude odehrávat skutečně v praxi.

Naučíte se ovládat profesionální počítačové aplikace pro tvorbu a postprodukci statických i pohyblivých digitálních obrazů, proniknete do oblasti on-line komunikace a brandingu. V průběhu studia uplatníte svůj tvůrčí potenciál při realizaci grafických návrhů tištěných i elektronických publikací, multimediálních prezentací a interaktivních projektů.
Pod vedením zkušených pedagogů si osvojíte nezbytné kreslířské dovednosti, zvládnete základní kompoziční principy a typografické zásady sazby.
Ovládnete strategie kreativní propagace služeb a produktů ve všech současných médiích.
Získáte přehled v oblasti současného umění a teoretického uvažování o vizuálních obrazech. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

Samozřejmou součástí studia na VŠKK je spolupráce studentů všech oborů a specializací na reálných zakázkách.

 

Uplatnění absolventů

 • Grafik
 • Web designér
 • Art director
 • Creative director

 

První ročník

V průběhu studia se klade velký důraz na rozvíjení kreativního myšlení a zvládnutí základů řemesla. Studenti se naučí přesvědčivě zobrazovat živé modely i předměty v prostoru. Osvojí si základní kompoziční principy a práci s typografií v různých komunikačních médiích. Zároveň v rámci praktických cvičení získají rutinu v používání profesionálních grafických programů, které budou potřebovat pro realizaci vlastních tvůrčích záměrů.

V teoretických předmětech se začnou seznamovat s vývojem užitého umění a grafického designu v průběhu 20. století.

 

Druhý ročník

Posluchači se seznámí s rolí grafika v procesu tvorby webových stránek, motion designu a online aplikací. Budou realizovat dílčí zadání zaměřená na interaktivní grafiku a kreativní reklamní strategie. Naučí se propojovat vlastní tvůrčí koncepce se specifickými požadavky reklamní a mediální tvorby. Díky osobnímu kontaktu se současnými teoretiky, designéry, audiovizuálními umělci, představiteli mediálních, marketingových a reklamních agentur budou mít příležitost rozšířit si myšlenkové zázemí důležité pro vlastní praktickou činnost.

 

Třetí ročník

Studenti budou využívat zkušenosti s tvorbou statické i pohyblivé 2D a 3D grafiky a digitalizovaného písma při realizaci komplexních autorských projektů. Připraví si portfolio vlastních prací a do konce ročníku absolvují praxi v grafickém studiu, reklamní nebo mediální agentuře. Klíčovou činností bude příprava bakalářské práce. Její teoretická část může pojednávat o vybraném historickém období grafického designu, určitém autorovi nebo konkrétním díle v sociálních, kulturních, politických a ekonomických souvislostech. Přípravu studentům usnadní seminář, v němž se seznámí s metodologickými východisky, volbou vhodné literatury a formálními náležitostmi odborného textu. Při výběru témat praktické části bakalářské práce přihlédne vedoucí ateliéru k dosavadní profilaci posluchače.

 

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 37 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

 

Kompletní seznam předmětů

Specializační předměty

 • Ateliér Grafický a mediální design
 • Dějiny grafického designu
 • Seminář k analýze mediálního designu
 • Zpracování digitálního obrazu
 • Kresba
 • Seminář k bakalářské práci
 • Specializační praxe

Oborové předměty

 • Reklama
 • Komerční komunikace
 • Intermediální tvorba
 • Sociologie a psychologie médií
 • Angličtina: oborový seminář
 • Vizuální teorie

Společný základ

 • Anglický jazyk pro studijní a odborné účely
 • Dějiny umění a kultury
 • Základy filozofie a estetiky
 • Kapitoly z dějin a teorie mezilidské komunikace
 • Kultura psaného a mluveného projevu I, II
 • Úvod do světa reklamy
 • Volitelný seminář
 • Práce s prameny

INFORMACE O SPECIALIZACI

Grafický a mediální design je součástí oboru Vizuální tvorba, který je akreditovaný v rámci studijního programu Vizuální a literární umění.

Udělej 1. krok