Aktuality

VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH NA POLI VĚDY A VÝZKUMU

29.9.2020

Mezinárodní vědecká konference, kterou pořádala Vysoká škola kreativní komunikace 25. dubna 2019 pod názvem KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY – Trendy v kreativní marketingové komunikaci – CREATIVE STRATEGY/ STRATEGY OF CREATIVITY – Trends in creative marketing communication dosáhla významného vědeckého úspěchu. Sborník z této akce byl indexován v mezinárodní vědecké databázi Web of Science.

Databáze Web of Science (WoS) patří mezi nejvýznamnější databáze, které shromažďují bibliografické údaje z vybraných vědeckých zdrojů (sborníků, časopisů, článků) a zároveň sledují údaje o citačních ohlasech vědeckých prací a jejich autorech. Citační ohlasy jsou důležité, protože indikují zájem odborné veřejnosti o dané téma a myšlenky autora. Jsou tedy aktuálním indikátorem významu autorského přístupu a aktuálních vědeckých směrů bádání. Zápis v této databázi je důležitý signálem o vědecké kvalitě a důležitým vodítkem pro autory při vyhledávání v citačních databázích pomocí tzv. impakt faktoru (u časopisů) a citačního ohlasu (u autora článku).  Zápis ve Web of Science je důležitým ukazatelem zejména pro začínající vědecké pracovníky a studenty doktorského studia, protože signalizuje dobrou kvalitu jejich vědecké práce. Všem autorům sborníku blahopřeji k tomuto úspěchu.

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Rektor VŠKK