Média a literární činnost

Označuje uvedení nějaké informace, textu či zprávy ve známost, nejčastěji v tisku nebo na internetu. Výraz publikace také označuje konkrétní dílo vydané tiskem, případně i na webu (internetová publikace).

Připravte se na tyto profese studiem na Literární akademii VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

Moderátor je člověk, který pracuje ve funkci kvalifikovaného konferenciéra při nějakém rozsáhlejším uměleckém představení či při nějaké větší společenské události. Na rozdíl od běžného konferování však moderátor kultivovaným způsobem příslušnou kulturní nebo společenskou akci vhodně usměrňuje, někdy i sofistikovaně řídí. Moderátor je tedy vždy aktivním prostředníkem mezi účinkujícími, soutěžícími (a dalšímu účastníky na pódiu) na jedné straně, a publikem přítomným v sále na straně druhé. U dobrého moderátora je vysoce oceňována nejen vysoká kvalita jeho řeči, tedy vysoká úroveň jeho mluveného slova, ale také jeho přirozená schopnost vkusným způsobem zasahovat přímo do děje v sále, důvtip, osobní šarm, dobrá pohotovost, umění improvizace i osobní noblesa a charizma.

PR specialista má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, správu intranetových stránek. Dále pravidelný monitoring médií a jejich analýzu. Také komunikuje s PR agenturami, poskytuje konzultace, připravuje podklady pro TOP management. Musí umět zvládnout krizové situace a zajistit technické zázemí pro poskytování informačního servisu.

Redaktor je osoba, která vykonává redakční práci, popřípadě pracuje v nějaké redakci (ať už v redakční instituci či v redaktorské budově). Jeho práce spočívá zejména v obsahové, jazykové a technické přípravě různých podkladů pro tisk (knihy, brožury, periodické či neperiodické publikace – redigování textu), dále též v aktivním řízení obsahové stránky nějakého média (noviny, časopisy, televize, rozhlas, internet, v minulosti též zpravodajský film apod.). Své redaktory mívají všechna větší vydavatelství a nakladatelství.

Spisovatel je osoba, která se zabývá tvorbou vlastních literárních textů. Každý spisovatel je zároveň autorem. Autor textu bývá označen za spisovatele jen u některých textů. Podle zaměření může být spisovatel označen i jinak. Například romanopisec, dramatik nebo básník.

Scénář je v oblasti scénického umění chápán jako psané literární dílo určené k dalšímu zpracování (v divadle, televizi, v rozhlasu, ve filmu). Literární scénář obsahuje zejména promluvy postav (dialogy, monolog) a scénické poznámky. V nich scenárista popisuje, co postavy dělají, co se na scéně odehrává, kde se scéna odehrává, popř. hudební podkres, pokyny pro kameramana, které jsou součástí již technického scénáře určeného pro samotné natáčení.

Novinář samostatně připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi a zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti. Musí umět zajistit jednodušší výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce. Mimo jiné organizuje a koordinuje vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.

Reklamní textař (copywriter) má v reklamní agentuře na starost textovou část reklamy. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy, píše čtivé a obchodně úspěšné texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Reklamní textaři jsou nejčastěji zaměstnaní jako kreativci v reklamních agenturách, ale také ve větších webdesignérských firmách. Musí se umět vžít do potřeb klienta a psát o tom, co ho zajímá nebo co aktuálně hledá.

Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho autora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger, veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra.