Reklama a marketingové komunikace

Úlohou marketingové komunikace je prodat produkty prostřednictvím komunikace s potenciálními zákazníky. Reklama je jedním z nejviditelnějších nástrojů marketingové komunikace.

Připravte se na tyto profese studiem oborů Marketingové komunikace na VŠKK

Více informací o oboru a přihláška

Partneři

On-line specialista najde uplatnění v internetových firmách, e-shopech, reklamních a mediálních agenturách. Pracovník v oblasti on-line marketingu má na starost přípravu, organizaci marketingových výzkumů, zajišťuje, organizuje a sleduje reklamní akce na internetu a výsledky hodnotí z pohledu jejich ekonomického přínosu. Sestavuje plán reklamy a propagace, zpracovává koncepční návrhy propagačních akcí a vede související dokumentaci.

Digital brand manager se stará o vytvoření marketingové a obchodní strategie značky (v on-line prostředí). Připravuje rozpracovanou marketingovou strategii a následně zadává a kontroluje její implementaci. Součástí jeho práce je i příprava nových strategií komunikace se zákazníkem, monitoring trhu a plánování prodejů. Součástí práce může být i účast na kongresech a seminářích.

Social media manažer (manažer sociálních sítí) se stará jednotlivcům, firmám, organizacím a institucím o jejich prezentaci v médiích. Vytváří příspěvky, navrhuje strategie a rozvíjí potenciál značek a komunikace na sociálních sítích. Zabývá se psaním textů a tvorbou kreativ. Vytváří prezentace, vyhodnocuje, nastavuje reklamy nebo zadává úkoly dalším členům týmu.

Digital media planner zajišťuje odborné činnosti v oblasti zpracování mediaplánů a výběru médií. K jeho pracovní náplni patří rozložení reklamního rozpočtu do různých typů nosičů reklamy, hodnotí redakční obsah a jednotlivé typy médií, navrhuje čas a termíny zveřejňování reklamního sdělení, poskytuje přehledy a cenové kalkulace dostupných médií.

UX design je základ, na kterém se staví webové stránky (nebo e-shop). UX designer určuje, co návštěvník uvidí na hlavní stránce, jakým způsobem budou uspořádány další kategorie a jak budou prezentovány. Zabývá se logikou procházení stránek, vybírá funkce, které uživatelé mohou potřebovat, a umisťuje ovládací prvky na vhodná místa. UX design by měl být tvořen vždy pro konkrétní skupinu zákazníků, řídit se potřebami podnikatele a zohledňovat technické parametry.

Specialista marketingu vytváří marketingové analýzy vedoucí ke zvýšení profitu společnosti, monitoruje konkurenci a celý trh, hledá nová řešení pro propagaci. Buď sám, nebo formou spolupráce s externí agenturou realizuje propagaci, testuje její efektivitu a vše kontinuálně zefektivňuje. Ke všemu připravuje podrobné reporty.

Jeho uplatnění je ve filmovém, televizním i herním studiu, v rádiu nebo on-line agentuře. Projektový manažer navrhuje schéma a obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt. Tento projekt má potom na starost, rozpracuje vše na dílčí úkoly a následně kontroluje a dohlíží na jejich plnění. Během práce na projektu spolupracuje na stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu.

Manažer komunikace pracuje ve filmovém, televizním či herním studiu, v rádiu nebo on-line agentuře. Má zodpovědnost za interní a externí komunikaci. Tvoří komunikační strategii, řídí jednotnou image, zodpovídá za obsahovou i formální stránku informačních materiálů, intranetu a webové prezentace. Dále také připravuje tiskové zprávy, odborné články a případové studie. Navrhuje a zajišťuje marketingové a propagační aktivity, včetně účasti na propagačních akcích.

Account manager je pracovník zákaznického servisu v reklamní, PR, mediální nebo v on-line agentuře. Vyhledává obchodní příležitosti, pracuje na získávání nových zakázek a úspěšném prodeji navrhovaného řešení. Dokáže identifikovat klíčové potřeby zákazníka a nabídnout vhodné alternativy. Podmínkou úspěchu při jeho práci je znalost psychologie zákazníka – musí umět identifikovat jeho nové potřeby. Vytváří prezentace nabídek a řešení včetně cen. Součástí jeho práce je i smluvní uzavírání obchodních případů.

Strategic planner pracuje v marketingovém oddělení firem, v reklamní, PR nebo mediální agentuře. Marketingová strategie je pracovní činnost, která stanovuje celkový způsob jednání nebo vystupování organizace vůči zákazníkům. Primárně se orientuje na určité segmenty zákazníků, správný výběr marketingové komunikace (propagace, reklama, nastavení ceny produktu atd.), marketingového mixu a také na výběr správných marketingových nástrojů.

Art director je umělecký, výtvarný ředitel – osoba odpovědná za uměleckou stránku projektu, výběr vhodných autorů, koncepci práce nebo díla. Pozici často najdeme u reklamních agentur.

Copywriter má v reklamní agentuře na starost textovou část reklamy. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy. Copywriter píše čtivé a obchodně úspěšné texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Copywriteři jsou nejčastěji zaměstnání jako kreativci v reklamních agenturách, ale také ve větších webdesignérských firmách. Musí se umět vžít do potřeb klienta a psát o tom, co ho zajímá nebo co aktuálně hledá. Web copywriter by měl znát základy SEO.

Pracovní pozice v reklamní agentuře, kde pracovník dohlíží na kreativní koncepci reklamní propagace klientů. Má na starosti metodické vedení všech kreativních oddělení a je odpovědný za kvalitu výstupů těchto týmů. Připravuje nápadité a kreativní reklamní koncepty. Zajišťuje tvorbu hlavních reklamních sloganů. Účastní se hlavně na začátku tvorby reklamní kampaně.

Grafický designér se věnuje kategorii užitého umění. Jeho návrhy grafického designu jsou vytvářeny na objednávku za určitým účelem a jsou určeny k průmyslovému zpracování. Jedná se o tisk, realizováním trojrozměrných poutačů či nápisů, umístěním na dopravních prostředcích, billboardech, použitím na internetu, v televizi, filmu a dalších. Všechny disciplíny grafického designu – logo, logotyp, inzeráty, plakáty, letáky, typografie knih či časopisů, web design a nesčetně dalších jsou určeny k vizuální komunikaci.

Account director je člen managementu reklamní nebo mediální agentury zodpovídající za vztahy se všemi klienty agentury. Jeho práce zahrnuje hledání nových klientů, navazování kontaktu s nimi a dohled nad jejich spokojeností s činností agentury. Zastupuje klienta směrem k dalším osobám v rámci agenturní práce, spolupodílí se na vytváření kreativních briefů, řídí strategický rozvoj tvůrčí práce, je odpovědný za vztah klient – agentura.

Brand manager se stará o vytvoření marketingové a obchodní strategie značky. Připravuje rozpracovanou marketingovou strategii a následně zadává a kontroluje její implementaci. Připravuje nové strategie komunikace se zákazníkem, monitoring trhu a plánování prodejů. Součástí jeho práce může být i účast na kongresech a seminářích.

Media planner navrhuje klientovi vhodné mediální prostředky pro reklamní kampaně, přesvědčuje ho o jejich vhodnosti a účinnosti ve vztahu k propagovanému výrobku. Klíčovými údaji jsou pro něj údaje o výrobku či službě ­ o tom, pro koho především budou určeny, tedy o cílové skupině, kterou je potřeba reklamou oslovit. Podle cílové skupiny vybírá Media planner nejen typ sdělovacího prostředku, ale zároveň také místo nebo vysílací čas reklamy.

Marketingový manažer stanovuje strategii společnosti. Komplexně řídí a koordinuje fungování marketingových systémů. Stanovuje business plán z hlediska marketingové strategie. Náplní jeho práce je mimo jiné také monitoring a analýza trhu, vývojových trendů a konkurence. Tvoří analýzy a zprávy o průběhu a výsledcích práce svěřeného útvaru. Na jednáních s obchodními partnery reprezentuje společnost.

Media buyer je pracovník mediální agentury, který nakupuje reklamní prostor nebo čas v médiích. Zabývá se mimo jiné kontaktem se zástupci médií, konkrétně s těmi, kteří mají na starosti prodej reklamní plochy nebo času v určitém sdělovacím prostředku. Media buyer by měl mít odpovídající úroveň znalostí marketingu i mediálního trhu, rozumět cenovým standardům, znát potřebné legislativní normy. Mezi rozhodující vlastnosti kandidáta patří schopnost hodnotit rizika a vyjednávat, flexibilita, komunikační dovednosti. Úspěch má silná a důvěru vzbuzující osobnost, které nechybí strategické myšlení, úsudek, rozhodnost a odolnost vůči stresu.

PR specialista má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, správu intranetových stránek. Dále pravidelný monitoring médií a jejich analýzu. Také komunikuje s PR agenturami, poskytuje konzultace, připravuje podklady pro TOP management. Musí umět zvládnout krizové situace a zajistit technické zázemí pro poskytování informačního servisu.