Courses

Kurzy začínají od 5. 10. 2020 a trvají do 23. 12. 2020 (12 týdnů)
Cena 8.900 Kč za semestr.


1. MEDIÁLNÍ TRH V ČR – PETR MAJERIK

Úterky 13.15–14.45

Cílem kurzu je poskytnout přehled o aktuálním dění na českém mediálním trhu.

Postupně se seznámíte s charakteristikou a náplní práce jednotlivých subjektů působících v této oblasti. Důraz bude kladen na inzerenty, profesní asociace, a zejména na agenturní subjekty a média. Seznámíte se rovněž s hlavními výhodami a nevýhodami jednotlivých médií v kontextu mediálního plánování. Prostor bude věnován i nejnovějším trendům v této oblasti (koncentrace médií, splývání mediatypů, globalizace aj.).

1. Zadavatelé reklamy, jejich členění, struktura marketingového oddělení. Oborové asociace a jejich poslání.
2. Charakteristika a náplň práce reklamní a mediální agentury.
3. Charakteristika a náplň práce PR, výzkumné a eventové agentury.
4. Televizní trh v ČR. Veřejnoprávní a soukromé subjekty a jejich hlavní charakteristika.
5. Rozhlasový trh v ČR. Veřejnoprávní a soukromé subjekty a jejich hlavní charakteristika.
6. Internetová reklama v ČR a její hlavní charakteristika.
7. Tisková reklama v ČR (deníky a časopisy) a její hlavní charakteristika. Přehled nejvýznamnějších vydavatelských domů.
8. Venkovní reklama v ČR a její hlavní charakteristika.
9. Ostatní mediatypy a tzv. Nová média a jejich charakteristika.
10. Výhody a nevýhody jednotlivých mediatypů s ohledem na efektivní zásah cílové skupiny.
11. Vývojové trendy na českém mediálním trhu. Digitalizace, globalizace, koncentrace vlastnictví, splývání médií apod.
12. Závěrečné shrnutí nejdůležitějších bodů výuky.

Přihlásit se na kurz

 

2. TVORBA MEDIÁLNÍ STRATEGIE – PETR MAJERIK

Úterky 15.00–16.30

Cílem kurzu je poskytnout přehled o celém procesu tvorby mediální strategie.

Jde o činnost realizovanou obvykle mediálními agenturami. Zahrnuje zadávání mediální části kampaně prostřednictvím mediálního briefu. Následuje analytická část, zaměřená na rozbor aktivit konkurence a určení cílových skupin kampaně. Následně se seznámíte se samotným procesem strategického plánování, včetně stanovení nosné myšlenky kampaně, rozpočtu, načasování a výběru médií. Další část popíše problematiku implementačního plánování, s důrazem na efektivní umístění inzerce. Pozornost bude věnována rovněž nákupu médií, včetně negociací a reportingu. Na tuto část naváže popis ponákupních analýz a vyhodnocování kampaní. Práce bude zakončena samotnou tvorbou mediálního briefu a návrhu mediální kampaně ve skupinách.

1. Mediální agentura – struktura, náplň činnosti a principy fungování.
2. Zadání mediální kampaně formou mediálního briefu. Mediální terminologie.
3. Analýza situace. Konkurenční analýzy aktivit konkurence. Urční cílových skupin kampaně.
4. Proces tvorby mediální strategie – jednotlivé části a jejich popis.
5. Stanovení nosné myšlenky kampaně. Mediální kreativita v širším a užším slova smyslu.
6. Metody stanovení rozpočtu. Kritéria výběru médií.
7. Načasování kampaní, regionalita, sezónnost.
8. Implementační plánování a jeho specifika.
9. Nákup médií a negociace s médii.
10. Ponákupní analýzy a proces vyhodnocení kampaně, včetně jejího auditu.
11. Tvorba Media Briefu ve skupinách.
12. Tvorba návrhu reklamní kampaně ve skupinách.

Přihlásit se na kurz

 

3. KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU – ZDENĚK EŠKA

Čtvrtky či Pátky 15.30–17.00 či 17.00–18.30

Ideální příležitost pro studenty zlepšit svůj mluvený projev při prezentaci vlastních textů a mediálních produktů.

Náplní seminářů dovednostního charakteru je kultivace mluveného projevu s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty a mediální produkty. Cílem seminárních setkání je poskytnout vám prostor pro nalezení vlastního mluvního stylu a rovněž vám dát opory pro kritický přístup k projevům i pro jejich zlepšování. Dále pak seznámit se se základními nástroji efektivní prezentace před skupinou posluchačů, jak získat a udržet jejich pozornost a maximálně využít čas určený pro prezentaci. Během seminářů se střídá výklad pedagoga s praktickým výcvikem s možností videotréninku, ve skupinách i jednotlivě procházíte praktickými cvičeními na zvládnutí prostoru hlasem, na schopnost přizpůsobit svůj projev danému tématu, okolnostem, obsahu, situaci a celkovému kontextu, v němž je projev realizován, zabýváte se výstavbou mluveného projevu, jeho přednesem a technikou řeči. Rozvíjíte schopnost reflektovat své vyjadřování a analyzovat projevy ostatních účastníků semináře.

1. Co je to mluvený projev? Vymezení problematiky.
2. Česká výslovnostní norma. Mluvní styly.
3. Nonverbální komunikace, zvládání trémy, osobnost mluvčího.
4. Technika řeči a výrazu – dýchání, posazení hlasu, výslovnost.
5. Technika řeči a výrazu – intonace, rytmus, frázování.
6. Rysy mluvenosti v jednotlivých jazykových rovinách.
7. Výstavba souvislého mluveného projevu: inspirace, stylizace, kompozice, funkce.
8. Nácvik četby souvislého textu (s dominantní funkcí informativní, vzdělávací, persvazivní, estetickou).
9. Nácvik četby připraveného souvislého textu – mluvený, či psaný projev?
10. Mluvený projev s minimálním podkladem v bodech.
11. Projev spatra, nepřipravený text.
12. Projev s prezentací (PowerPoint).
13. Příprava na prezentaci klauzurní práce.

Přihlásit se na kurz

 

4. KULTURA PSANÉHO PROJEVU – MICHAL SCHUSTER, JANA KÁROVÁ, LENKA JANOUŠKOVÁ

Úterky 16.45–18.15, 18.30–20.00, Čtvrtky 8.00–9.30, 9.45–11.15, 11.30–13.00

Náplní semináře je kultivace psaného projevu s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty.

Kurz je zaměřen na rozvoj vyjadřovacích schopností. Cílem seminárních setkání je poskytnout základní přehled o současném jazykovém standardu, upevnit znalosti, systematizovat je a rovněž Vám dát opory pro kritický přístup k vlastním či cizím textům i pro jejich zlepšování. Měli byste zvládnout pravopisnou normu, rozeznat a odstraňovat v textech nedostatky gramatické, stylistické i kompoziční.

Postupně se seznámíte s různými vrstvami a funkcemi jazyka a v rámci každé jazykové roviny (od hláskosloví přes tvarosloví, syntax až ke stylistice) též s pravopisnou či gramatickou problematikou, s níž se budete setkávat v praxi při tvorbě a úpravě textů. Budete pracovat s různými útvary běžného dorozumívání (dopis, pozvánka,životopis, zpráva aj.) či s útvary, které souvisejí s danou specializací (próza, krátké publicistické útvary,anotace, slogan, leták apod.).

1. Jazyk jako nástroj – čeho? Jazyk a myšlení, jazyk a skutečnost, jazyk a manipulace, jazyk a styl, funkce jazyka.
2. Různé vrstvy jazyka, odstíny a tóny vyjadřování; spisovná, hovorová, obecná čeština; norma, úzus, kodifikace, jazykový standard. Pomůcky: příručky, slovníky, mluvnice.
3. Jazyková výstavba a pravopis I – hláska a písmeno, základní kapitoly z formálního pravopisu (vyjmenovaná slova; y/i; ovi/ovy; s/z; ú/ů; gramatická shoda).
4. Jazyková výstavba a pravopis II – slova přejatá, jejich použití a pravopis; dublety se stylovým příznakem (president a prezident) a bez něj (kurs/kurz; puls/pulz).
5. Jazyková výstavba a pravopis III – slovotvorba a pravopis (změny souhlásek a samohlásek, přechylování, psaní spřežek, složená přídavná jména, dělení slov, spojovníky, lomítka; dublety).
6. Jazyková výstavba a tvarosloví – především problematické kapitoly – duálové tvary substantiv (přívlastků, číslovka dva, oba), pravopis koncovek substantiv a adjektiv (-ovi/-ovy, i/y po c), pomocné vzory, N pl. tvrdých adjektiv maskulin (hezký>hezcí), adjektiva na -ský odvozená od toponym (budapešťský, adjektiva individuálně přivlastňovací, zvl. propria (Matouškovi), skloňování zájmen já, on, ona, ono, jenž, sám, skloňování kombinovaných číslovkových výrazů, spojení číslovka + pomnožné jméno (dvoje dveře), časování slovesa být, kondicionál, zvláště u zvratných sloves; dublety).
7. Pojmenování a jejich ozvláštnění či zdůraznění (obrazné pojmenování; vlastní jména a velká písmena; grafické zdůraznění slova, uvozovky).
8. Jazyková výstavba, syntax a interpunkce I – stavba věty a její porušení; čárka ve větě jednoduché.
9. Jazyková výstavba, syntax a interpunkce II – stavba souvětí a její porušení; čárka v souvětí.
10. Jazyková výstavba a interpunkce ve vztahu ke všem jazykovým rovinám – shrnutí problematiky. Užití dalších interpunkčních znamének (pomlčka ve vztahu ke spojovníku a lomítku; dvojtečka, středník, trojtečka; uvozovky; mezery).
11. Kompozice, promluva, členění: odstavce, strofy, dialogy, uvozovky, grafické zvýraznění, vertikální členění (v próze, poezii, hesle apod.).
12. Styl a formální jednota. Mluvený a psaný projev; prostředky mluvenosti v psaném jazyce; sjednocování dublet.

Přihlásit se na kurz

 

5. ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE – LUCIE JABLONSKÁ

Pondělky 8.00–9.30

Užitečná příprava pro všechny, kteří nejsou čeští rodilí mluvčí. Umožní vám studovat v českém jazyce na úrovni, která odpovídá vysokoškolskému studiu.

1. Specifika české gramatiky (konjugace sloves, deklinace atd.)
2. Pravopis
3. Nácvik psaní korespondence (formální/neformální dopis atd.)
4. Poslech
5. Práce s textem a předčítání textu

Přihlásit se na kurz

6. ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA – KATEŘINA NOVOTNÁ

Pondělky 16.45–18.15

The aim of the course is to develop reading, speaking, listening and writing skills.

Lectures, practical exercises and discussions concentrate on grammatical aspects and vocabulary development with a special focus on academic English. The topics will be adjusted according to students´ learning needs. The students of the course will be divided into two groups (more advanced and less advanced), which will work separately for a certain part of the lesson. Concrete topics and grammar will be set after the discussion with students enrolled and clarifying their needs. The aim of the course is not only grammar and vocabulary development but also to help students with writing their essays for English course. Students will engage with and respond to a range of oral and written texts and experience peer teaching and peer assessment during the course. The grammar covered will probably include review of tenses, conjunctions and linking words, articles and prepositions on different levels.

Přihlásit se na kurz

7. ÚVOD DO ON-LINE MARKETINGU – JIŘÍ JÓN

Úterky 11.30–13.00

Dvou semestrální kurz, cílem je poskytnout úvod do online marketingu.

Absolventi tohoto kurzu by měli mít nejen teoretické znalosti o online marketingu, ale hlavně by se měli orientovat v současných nástrojích,prostředcích a postupech a pomocí příkladů z praxe porozumět principům komunikace v online/digitálním prostředí.

1) Intro
Představení lektora, předmětu, očekávání, podmínky získání zápočtu
Princip “interaktivní přednášky” – napůl přednáška, napůl cvičení
Témata pro celý rok a stručné info o každé kategorii (PPC, social, content, apod.)
Co je online marketing a digitální média, jeho role v rámci marketingu, stručná historie, rozdíl oproti klasickým médiím, výhody online, změna v komunikačním paradigmatu.
Hlavní zdroje informací, feedly a RSS čtečky, vývoj a nutnost sledování aktuálních informací

2) Internet a jeho historie a technologie
Test
Začátek počítačů, počátek internetu
Základy technologie
Lidé u jeho zrodu (od Alana Turinga po Zuckerberga)
Rozdělení programovacích jazyků
Serverová infrastruktura
Technologie, které je potřeba znát

3) Online marketing v ČR a v zahraničí
Test
Historie & vývoj online marketingu globálně a současně i v ČR
Digitální/online špička v čechách i zahraničí – agentury i mediální agentury
Lidé, které je potřeba znát a které se vyplatí sledovat
Nejlepší case studies
Porovnání trhů z hlediska technologií a mediálních rozpočtů

4) Fungování online agentur
Test
Procesy
Rozdělení a popis pozic v digitální agentuře
Základní dokumenty (brief, mediaplán, CE, strategie, koncept, apod.)
Jak tvořit CE, Ganttův diagram, jeho příprava a důležitost

5) Online strategie
Test
Důležitost strategie, role stratéga
Jak se tvoří
Jaké jsou její součásti (persony, digital ecosystem, využití jednotlivých kanálů)
Zdroje informací – světové a české

6) Vyhledávače
Test
Principy fungování vyhledávačů a jejich historie (od Yahoo po Google) vč. Osobností u jejich zrodu
Zpětné odkazy, klíčová slova, hierarchizace informací. Rozbor největších hráčů Google, Bing,Yandex, Baidu, Seznam
Zpětné odkazy, backlinking

7) SEO teoreticky i prakticky
Test
Co je SEO, rozdíl oproti SEM
Důležitost v rámci marketingu
SEO optimalizace a taktiky
Guest lecturer

8) Display & Online mediální školení
Test
Co je Display
Jak se měří (CPC,CPT, Imprese, reach)
Důležité termíny a technologie
Cílení
Technické specifikace a mediaplány
Největší české vydavatelské domy a jejich internetové projekty (Mafra, Economia, Ringier)
Inzerenti, jejich cíle a metody měření úspěšnosti reklamních kampaní. Vertikální, slepé a cílené/mobilní reklamní sítě.
Příklady, case studies

9) PPC prakticky a jak na to, jak vytvořit kampaň
Test
Guest Lecturer

10) Content marketing
Test
Typy content marketingu
Jak na něj
Jak se měří
Nejlepší case studies

11) Blogosféra a influenceři
Test
Nárůst a úpadek, historie
Úroveň v ČR i ve světě
Kontroveze velkých influencerů
Monetizace
Best practices a užitečné příklady
Mikro influenceři a další segmentace
Fenomén video blogů. Významné osobnosti s vlivnými účty na sociálních sítích.
Blogovací, video-logovací projekty, které nabyly světového významu.

12) Kreativita v online-first světě, kreativní vývoj
Test
Guest lecturer – Marek Linhart

Přihlásit se na kurz
Back to specializations
Choose from our other specializations