Kurzy

Kurzy začínají od 14. 2. 2022 a trvají do 6. 5. 2022 (12 týdnů)
Cena 8.900 Kč za semestr.

1. Kultura mluveného projevu – Zdeněk Eška

Čtvrtky či pátky: 15.30 – 17.00 či 17.00 – 18.30

Náplní je kultivace mluveného projevu s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty a mediální produkty.

Náplní seminářů dovednostního charakteru je kultivace mluveného projevu s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty a mediální produkty. Cílem seminárních setkání je poskytnout vám prostor pro nalezení vlastního mluvního stylu a rovněž vám dát opory pro kritický přístup k projevům i pro jejich zlepšování. Dále pak seznámit se se základními nástroji efektivní prezentace před skupinou posluchačů, jak získat a udržet jejich pozornost a maximálně využít čas určený pro prezentaci. Během seminářů se střídá výklad pedagoga s praktickým výcvikem s možností videotréninku, ve skupinách i jednotlivě procházíte praktickými cvičeními na zvládnutí prostoru hlasem, na schopnost přizpůsobit svůj projev danému tématu, okolnostem, obsahu, situaci a celkovému kontextu, v němž je projev realizován, zabýváte se výstavbou mluveného projevu, jeho přednesem a technikou řeči. Rozvíjíte schopnost reflektovat své vyjadřování a analyzovat projevy ostatních účastníků semináře.

 1. Co je to mluvený projev? Vymezení problematiky.
 2. Česká výslovnostní norma. Mluvní styly.
 3. Nonverbální komunikace, zvládání trémy, osobnost mluvčího.
 4. Technika řeči a výrazu – dýchání, posazení hlasu, výslovnost.
 5. Technika řeči a výrazu – intonace, rytmus, frázování.
 6. Rysy mluvenosti v jednotlivých jazykových rovinách.
 7. Výstavba souvislého mluveného projevu: inspirace, stylizace, kompozice, funkce.
 8. Nácvik četby souvislého textu (s dominantní funkcí informativní, vzdělávací, persvazivní, estetickou).
 9. Nácvik četby připraveného souvislého textu – mluvený, či psaný projev?
 10. Mluvený projev s minimálním podkladem v bodech.
 11. Projev spatra, nepřipravený text.
 12. Projev s prezentací (PowerPoint).
 13. Příprava na prezentaci klauzurní práce.
Přihlásit se na kurz

 

 

2. Kultura psaného projevu – Renáta Drábová, Lenka Janoušková

Úterky: 16.45 – 18.15, 18.30 – 20.00, čtvrtky 8.00 – 9.30, 9.45 – 11.15

Náplní seminářů je kultivace psaného projevu studentů s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty. Předmět je zaměřen na rozvoj jejich vyjadřovacích schopností. Cílem seminárních setkání je poskytnout základní přehled o současném jazykovém standardu, upevnit znalosti z nižších stupňů škol, systematizovat je a rovněž dát studentům opory pro kritický přístup k vlastním či cizím textům i pro jejich zlepšování. Studenti by měli zvládnout pravopisnou normu, rozeznat a odstraňovat v textech nedostatky gramatické, stylistické i kompoziční. Studenti se postupně seznámí s různými vrstvami a funkcemi jazyka a v rámci každé jazykové roviny (od hláskosloví přes tvarosloví, syntax až ke stylistice) též s pravopisnou či gramatickou problematikou, s níž se budou setkávat v praxi při tvorbě a úpravě textů. Budou pracovat s různými útvary běžného dorozumívání (dopis, pozvánka,životopis, zpráva aj.) či s útvary, které souvisejí s danou specializací (próza, krátké publicistické útvary,anotace, slogan, leták apod.).

 1. Jazyk jako nástroj – čeho? Jazyk a myšlení, jazyk a skutečnost, jazyk a manipulace, jazyk a styl, funkce jazyka.
 2. Různé vrstvy jazyka, odstíny a tóny vyjadřování; spisovná, hovorová, obecná čeština; norma, úzus, kodifikace, jazykový standard. Pomůcky: příručky, slovníky, mluvnice.
 3. Jazyková výstavba a pravopis I – hláska a písmeno, základní kapitoly z formálního pravopisu (vyjmenovaná slova; y/i; ovi/ovy; s/z; ú/ů; gramatická shoda).
 4. Jazyková výstavba a pravopis II – slova přejatá, jejich použití a pravopis; dublety se stylovým příznakem (president a prezident) a bez něj (kurs/kurz; puls/pulz).
 5. Jazyková výstavba a pravopis III – slovotvorba a pravopis (změny souhlásek a samohlásek, přechylování, psaní spřežek, složená přídavná jména, dělení slov, spojovníky, lomítka; dublety).
 6. Jazyková výstavba a tvarosloví – především problematické kapitoly – duálové tvary substantiv (přívlastků, číslovka dva, oba), pravopis koncovek substantiv a adjektiv (-ovi/-ovy, i/y po c), pomocné vzory, N pl. tvrdých adjektiv maskulin (hezký>hezcí), adjektiva na -ský odvozená od toponym (budapešťský, adjektiva individuálně přivlastňovací, zvl. propria (Matouškovi), skloňování zájmen já, on, ona, ono, jenž, sám, skloňování kombinovaných číslovkových výrazů, spojení číslovka + pomnožné jméno (dvoje dveře), časování slovesa být, kondicionál, zvláště u zvratných sloves; dublety).
 7. Pojmenování a jejich ozvláštnění či zdůraznění (obrazné pojmenování; vlastní jména a velká písmena; grafické zdůraznění slova, uvozovky).
 8. Jazyková výstavba, syntax a interpunkce I – stavba věty a její porušení; čárka ve větě jednoduché.
 9. Jazyková výstavba, syntax a interpunkce II – stavba souvětí a její porušení; čárka v souvětí.
 10. Jazyková výstavba a interpunkce ve vztahu ke všem jazykovým rovinám – shrnutí problematiky. Užití dalších interpunkčních znamének (pomlčka ve vztahu ke spojovníku a lomítku; dvojtečka, středník, trojtečka; uvozovky; mezery).
 11. Kompozice, promluva, členění: odstavce, strofy, dialogy, uvozovky, grafické zvýraznění, vertikální členění (v próze, poezii, hesle apod.).
 12. Styl a formální jednota. Mluvený a psaný projev; prostředky mluvenosti v psaném jazyce; sjednocování dublet.
Přihlásit se na kurz

 

 

3. Český jazyk pro cizince – Lucie Jablonská

Čtvrtky: 13.15 – 14.45

Užitečná příprava pro studenty, kteří nejsou čeští rodilý mluvčí. Umožní vám studovat v českém jazyce na úrovni, která odpovídá vysokoškolskému studiu.

 1. Specifika české gramatiky (konjugace sloves, deklinace atd.)
 2. Pravopis
 3. Nácvik psaní korespondence (formální/neformální dopis atd.)
 4. Poslech
 5. Práce s textem a předčítání textu
Přihlásit se na kurz

 

 

4. Rozšířená výuka anglického jazyka – Kateřina Novotná

Pondělky: 8.00 – 9.30

The aim of the course is to develop reading, speaking, listening and writing skills. Lectures, practical exercises and discussions concentrate on grammatical aspects and vocabulary development with a special focus on academic English. The topics will be adjusted according to students‘ learning needs. The students of the course will be divided into two groups (more advanced and less advanced), which will work separately for a certain part of the lesson. Concrete topics and grammar will be set after the discussion with students enrolled and clarifying their needs. The aim of the course is not only grammar and vocabulary development but also to help students with writing their essays for English course. Students will engage with and respond to a range of oral and written texts and experience peer teaching and peer assessment during the course. The grammar covered will probably include review of tenses, conjunctions and linking words, articles and prepositions on different levels.

Requirements and Attendance
There are no specific requirements.

Přihlásit se na kurz

 

5. Úvod do On-line Marketingu II – Jiří Jón

Úterky: 11.30 – 13.00

Dvou semestrální kurz
Koncepcí tohoto předmětu je poskytnout studentům VŠKK úvod do online marketingu. Absolventi tohoto kurzu by měli mít nejen teoretické znalosti o online marketingu, ale hlavně by se měli orientovat v současných nástrojích,prostředcích a postupech a pomocí příkladů z praxe porozumět principům komunikace v online/digitálním prostředí.

1) Intro do semestru & Sociální sítě teoreticky
Intro a podmínky získání zápočtu
Historie – od IRC po Snapchat
Fóra
Sociální sítě v ČR i zahraničí
Hlavní představitelé
Role sociálních sítí v marketingu
Community management

2) Reklama na sociálních sítích prakticky
Test
Přehled jednotlivých formátů na jednotlivých sítí a jednotlivé ad managery
Kdy se co využívá, role formátů v uživatelské cestě
Jak vytvořit kampaň?
Best practices

3) Tvorba webu
Test
Proces tvorby
UX, UI, behaviorální principy
Programy – Adobe, Sketch,…
Guest Lecturer

4) Emailing
Test
Důležitost a využití formátu
Strategie emailingů
Nástroje (Mailchimp, Google mails)
Vliv mobile na mailing
Pravidla pro mailing správně i právně

5) Mobilní platformy
Test
Jak jsme se dostali k mobile-first?
Důležitost mobile, výhody a implementace konceptů
Rozdělení platforem, jejich specifika a monetizace
Case studies a využitelnost na Google, FB, iBeacon
Aplikace

6) Video reklama
Test
Ze statiky do dynamiky
Video ve světě
Principy jednotlivých formátů na jednotlivých sítích & jak pro ně tvořit video
Boom on-line videa, formáty, distribuce, placený obsah. YouTube, Vimeo, Facebook video.
On-line video portály s vlastním produkčním obsahem, internetové televize. Stream.cz.

7) Analytika

Test
Základní nástroje (GA, Hotjar, Analytika FB reklam)
Jak na základní analýzu
Datové modely a těžba dat, strojové učení, Watson
Big Data

8) B2B & leadgen
Test
V čem se liší od klasického B2C
Principy, nástroje, speciální B2B formáty, whitepaper & leadgen
Account Based Marketing
Zpětná vazba v B2B
Inbound marketing

9) E-commerce, Affiliate
Test
E-shopy – platformy
Srovnávače, obchodní taktikty
Propočty ROI
Remarketing, audiences,
Principy nových business plánu (typu freemium)

10) Firmy, které by bez online nebyly
Test
Dot.com bubble
Amazon, Uber, AirBNB, Zappos
Business modely
Principy Davidů a Goliášu, Start-up World

11) Online reklama ve světě
Test
Guest Lecturer

12) Budoucnost online & online reklamy
IoT
Voice, Touch and Talk
Sémantický web
Estonsko, smart cities
AR/VR
Digitální transformace
Quo vadis

Přihlásit se na kurz

 

6. Mediální výzkumy v ČR – Ondřej Novák

Úterky: 15.00 – 16.30 – max 5 lidí

Cílem je poskytnout přehled o historii, a současné podobě a vývojových trendech v oblasti mediálních výzkumů a měření. Tím se rozumí výzkumy a měření výkonu médií nikoliv jejich obsahu či obecného významu.

Cílem kurzu je poskytnout vám přehled o historii, současné podobě a vývojových trendech v oblasti mediálních výzkumů a měření. Tím se rozumí výzkumy a měření „výkonu“ médií (tj. jejich sledovanosti), nikoli jejich obsahu či obecného významu. Seznámíte se s obecnými charakteristikami výzkumů a měření, s jejich významem pro mediální trh v ČR (vztahový, obchodní, analytický atd.), způsobem realizace, zpracováním dat a SW zajištěním. Strukturálně bude kurz rozdělen primárně na jednotlivé výzkumy podle typu médií (TV, tisk, rádio, internet, OOH, ostatní), sekundárně pak na část výkladovou a praktickou (ukázky měřících zařízení, výstupy z dat, analytické SW atd.). Součástí kurzu je i poučení o využití mediálních výzkumů v praxi. Část výuky budou zajišťovat odborníci na jednotlivé disciplíny.

 1. Základní přehled mediálních výzkumů v ČR: obecná charakteristika, vývoj, aktuální stav, rozdělení.
 2. Měření sledovanosti televize – I.
 3. Měření sledovanosti televize – II. Praktické ukázky, účast hosta (Tomáš Bičík, Nielsen AdMosphere).
 4. Výzkum čtenosti tisku – I.
 5. Výzkum čtenosti tisku – II. Praktické ukázky, účast hosta (Tomáš Tkačík, Unie vydavatelů).
 6. Výzkum poslechovosti rádií.
 7. Výzkum návštěvnosti internetu.
 8. Internet – svět čísel, veličin a měřitelného výkonu. Praktické ukázky, účast hosta (Vít Smékal, ComsCore).
 9. Výzkum venkovní reklamy.
 10. Ostatní druhy mediálních výzkumů.
 11. Trendy, novinky a moderní technologie ve světě mediálních výzkumů.
 12. Závěreční shrnutí nejdůležitějších bodů výuky.
Přihlásit se na kurz

 

7. Klientský servis – Petr Majerik

Úterky: 13.15 – 14.45

Cílem je poskytnout přehled o náplni práce v klientských týmech na straně agentur, podílejících se na přípravě marketingových kampaní s důrazem na reklamní a mediální agenturu.

Cílem kurzu je poskytnout vám přehled o náplni práce v klientských týmech na straně agentur, podílejících se na přípravě marketingových kampaní, s důrazem na reklamní a mediální agenturu. Seznámíte se strukturou agentury, náplní práce jednotlivých oddělení a s dovednostmi, které jsou nezbytné pro kvalitní služby pro zadavatele reklamy. Bude se jednat zejména o efektivní nakládání s časem, dodržování pracovních postupů a procesů a pravidla tvorby kvalitní prezentace. Zvláštní důraz bude kladen na vytvoření funkčních a typologicky vyvážených týmů, na specifika výběrových řízení a na kvalitní odprezentování agenturní nabídky.

 1. Struktura reklamní a mediální agentury. Náplň práce jednotlivých oddělení.
 2. Efektivní nakládání s časem – „time management“.
 3. Pracovní postupy a procesy využívané při tvorbě návrhů komunikační a mediální strategie.
 4. Optimální složení pracovních týmů a typologie jednotlivých profesí.
 5. Struktura a specifika kvalitní prezentace, obsahující návrh budoucích komunikačních a mediálních aktivit.
 6. Specifika výběrových řízení na reklamní a mediální agenturu a jak v nich uspět.
 7. Prezentační dovednosti I – fáze přípravy.
 8. Prezentační dovednosti II – fáze prezentace samotné.
 9. Hraní rolí: klient vs. agentura, account manager vs. kreativec.
 10. Příprava a odprezentování nabídky v týmech.
 11. Závěrečné shrnutí hlavních bodů výuky.
Přihlásit se na kurz

 

8. Základy obchodního jednání – Jitka Jilemická

Úterky: 9.45 – 14.45 (pouze 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4.)

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o principech obchodního vyjednávání a účinných vyjednávacích strategiích při vyjednávání v různých situacích. Studenti se seznámí s vhodnými technikami a dovednostmi, které mohou pomoci k úspěšnému vyjednávání a aktivně si je vyzkouší. Prostřednictvím modelových kauz se seznámí s dynamikou vyjednávacího procesu, naučí se, jak se na vyjednávání připravit a jak zvýšit svoji osobní efektivitu. Prostor bude věnován i tréninku, jak vystavět argumenty a efektivně je použít. V části předmětu se zaměříme i na práci s emocemi vyjednavače a umění vyjednávat v emočně vypjatých situacích a krizových momentech.

 1. Klíčové pojmy vyjednávání, pozice, zájem, BATNA
 2. Strategie a typy vyjednávání, zvolení adekvátního vyjednávacího stylu
 3. Příprava na vyjednávání, stanovení cílů, limitů a strategií
 4. Techniky efektivního přesvědčování, nástroje komunikace při vyjednávání
 5. Zjišťování informací, argumentace, rozpoznání momentů flexibility
 6. Typologie vyjednavačů, profil úspěšného vyjednavače
 7. Fáze a dynamika vyjednávacího procesu
 8. Trénink strategie win-win s jednotlivcem, facilitované vyjednávání ve skupině
 9. Role emocí ve vyjednávání, porozumění konfliktu a nástroje na jeho zvládání, vyjednávání pomocí prostředníka – mediace
 10. Jak rozpoznat při vyjednávání „tvrdé“ techniky, taktiky, triky a umět na ně adekvátně zareagovat, obrana proti manipulaci
 11. Strategie průlomového vyjednávání
 12. Desatero vyjednavače – závěrečné shrnutí nejdůležitějších bodů výuky.
Přihlásit se na kurz
Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací