Další pedagogové

PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.

Kontakt:

nedvedovab@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující českého jazyka

Vyučované předměty:

Kultura mluveného + psaného projevu
Současný český jazyk

Blanka Nedvědová (*1973) vystudovala obor český jazyk – hudební výchova na PedF UK v Praze. Během postgraduálního studia na téže fakultě se začala věnovat výuce jak současné češtiny, tak češtiny staré a střední. Od roku 2001 se zároveň věnovala studentům na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého), a to nejen jako pedagog, ale v pozdějších letech i jako studijní prorektorka. Krátce působila na katedře bohemistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde vedla semináře historické mluvnice. Ve své publikační činnosti se věnuje starším vývojovým fázím češtiny, kde se zaměřuje především na jazyk česky psané korespondence v 17. století. Jako pracovnice oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. se podílí na tvorbě Elektronického slovníku staré češtiny.