Konference 1. 10. 2020

Vážené kolegyně, kolegové,
s potěšením Vám oznamujeme, že Vysoká škola kreativní komunikace v Praze pořádá 1. října 2020 již 2. ročník jednodenní mezinárodní vědecké konference
KREATIVNÍ STRATEGIE – STRATEGIE KREATIVITY s podtitulem KOSMICKÉ VÍRY V MEDIÁLNÍCH GALAXIÍCH.
Konference navazuje na úspěšný první ročník KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY – s podtitulem TRENDY V  KREATIVNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI, který se konal za účasti 52 akademiků, výzkumníků a
praktiků marketingové komunikace z ČR a SR 25. dubna 2019. Název nově připravované konference symbolizuje snahu akademické obce a odborné komunity – výzkumníků, marketérů i praktiků marketingové komunikace – hlouběji se zabývat zásadní proměnou marketingového komunikačního světa zejména od nástupu internetu v ČR v roce 1992 do současnosti.

VŠKK považuje těsnou spolupráci akademické teorie a marketingové komunikační praxe za důležitý impuls hlubšího poznání dynamických změn, které se udály nejen ve světě masmediální komunikace, ale i ve specifických marketingových komunikačních médiích všech typů, která marketéři běžně používají ve svých strategiích, a změn v marketingových komunikačních institucích – agenturách. Oproti předchozí konferenci je ambicí pořadatelů – VŠKK – více vtáhnout do světa marketingové komunikační vědy také vynikající studenty – diplomanty a bakalanty před obhajobou jejich kvalifikačních prací. Zvláštní pozornost hodlá VŠKK věnovat nastupující vědecké generaci doktorandů, jejichž práce se týkají oblasti marketingové komunikace a jimž tato konference poskytne možnost nejen vystoupit ve vědecké komunitě, ale i příležitost vědecké publikace.

Mezinárodní vědecký výbor

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – Vysoká škola kreativní komunikace, Praha
Doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. – FMK UCM
Prof. Mgr. Katarina Fichnová, Ph.D. – KMKR – Filosofická fakulta UKF, Nitra
Prof. UE dr. hab. Krzysztof Gajdka, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – Fakulta masmediální komunikace, UCM, Trnava
Doc. PhDr. Denisa Jánošová, Ph.D. – Fakulta masmediální komunikace, UCM, Trnava.
Doc. Ing. Lenka Kauerova, Ph.D. – VŠB – TU Ostrava
Doc. PhDr. Peter Mikuláš, Ph.D. – KMKR – Filosofická fakulta UKF, Nitra
Prof. PhDr. Hana Pravdová, Ph.D. – Fakulta masmediální komunikace, UCM, Trnava
Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.  Vysoká škola podnikání a práva
Prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D. – UK Bratislava
Prof. UE dr. hab. Zbigniew Widera, Ph.D. – University of Economics in Katowice, Katowice

Organizační výbor

ing. Libor Nečas, Ph.D. – TU-VSB Ostrava, KUM ČMS
Jana Novotná – novotnaj@vskk.cz

Přihláška na konferenci

Konferenční sekce

1. sekce: NOVÁ STRUKTURA MASMEDIÁLNÍHO SVĚTA PO NÁSTUPU INTERNETU
Moderátoři:
Prof. PhDr. Hana Pravdová, Ph.D.
Doc. PhDr. Zora Hudíková, Ph.D.

Cílem jednání sekce bude postihnout zásadní změny ve struktuře masmédií v Česku, na Slovensku a ve světě po roce 1990, sledovat vývoj struktury masových médií a rozvojové trendy internetové komunikace v návaznosti na svět marketingové komunikace v globálním pohledu celé společnosti. Posoudit vnitřní strukturální změny jednotlivých mediatypů a hledat příčiny těchto změn jak z hlediska kvality proměny, tak samozřejmě kvantity informačních zdrojů.

2. sekce: KOMUNIKACE NA MÍSTĚ PRODEJE A JEJÍ SPECIFICKÁ MÉDIA
Moderátoři:
Ing. Jiří Beran
Ing. Miroslav Oupic

Cílem jednání sekce bude doložit stále rostoucí význam POP a POS komunikace v návaznosti na výzkumná zjištění potvrzující fakt, že téměř 80 % nákupních rozhodnutí vzniká na místě prodeje a že zcela zásadním faktorem formování nákupního chování je zákaznická zkušenost. Zkoumat kvalitativní proměny specifických médií místa prodeje, zabývat se psychologií vlivu POP a POS komunikačních prostředků v rovině racionální a emocionální informace. Posoudit souvislosti, návaznosti a synergie mezi informačním vlivem masmediální reklamy a marketingové komunikace na místě prodeje.

3. sekce: VÝSTAVY A VELETRHY, EVENTY – U KONCE S DECHEM, NEBO V DYNAMICKÉM POHYBU?
Moderátorka:
Ing. Patricia Jakešová

Cílem jednání sekce bude formulovat nové paradigma postavení veletrhů a výstav ve struktuře komunikačních nástrojů marketingové komunikace, promítnout nové komunikační trendy do formy a obsahu veletrhů a výstav. Součástí badatelského zaměření sekce bude také řada otázek souvisejících s propagací veletrhů a výstav v cílových skupinách, specifika komunikace na trhu B2B a B2C, výzkumy efektivnosti. Pozornost sekce bude věnována eventům – specializovaným eventovým agenturám, místu a poslání eventů, jejich typologii, efektivnosti vlivu v návaznosti na celek marketingové komunikace.

4. sekce: NOVÁ ROLE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR VŠECH TYPŮ V DYNAMICE SPOLEČENSKÝCH ZMĚN
Moderátoři:
Dr. Petr Majerik
Doc. PhDr. Peter Mikuláš, Ph.D.

Cílem práce této sekce bude zhodnocení nových trendů v agenturním světě. Tematice práce komunikačních agentur typu full servise i specializovaných komunikačních agentur je v odborné literatuře věnována velmi malá pozornost. Ambicí pořadatelů konference je tento deficit alespoň částečně napravit a posoudit, jaké vztahy jsou nastoleny ve vazbě klient – agentura / agentura – klient. Najít vztahové průsečíky souladu i neladu, pojmenovat hlavní změny, ke kterým v důsledku nových poměrů v komunikačním světě dochází i z hlediska změn ve struktuře agentur, hledat zdroje vzniku nových typů agentur, zabývat se vztahem agentur a médií atd.

5. sekce: DOKTORANDSKÁ – SOUČASNÉ OTÁZKY STRATEGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
Moderátor:
Ing. Zdeněk Eška, MBA.

Tato sekce otevírá konferenční a publikační možnosti doktorandům, jejichž práce se zabývají marketingovou a masmediální komunikací. Tematické zaměření konferenčních příspěvků má jedinou podmínku – musí se týkat komerční či nekomerční marketingové komunikace. Podmínkou pro vystoupení na konferenci a následnou publikaci je písemné doporučení školitele. Nejlepší přednáška získá cenu věnovanou společností O2, která podporuje rozvoj tvůrčí vědecké práce.

6. sekce: STUDENTSKÁ – AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
Moderátorka:
Mgr. Nikola Pařízková

Sekce představuje inovační experiment – pořadatel hodlá poskytnout příležitost studentům bakalářského a magisterského studia, jejichž kvalifikační práce mají potřebné odborné kvality. Je to příležitost pro prezentaci bakalářských a diplomových prací, které přinášejí nové poznání v oblasti marketingové komunikace komerčního i nekomerčního charakteru. Pro účast na konferenci a publikací konferenčních referátů je nezbytné předložit písemné doporučení vedoucích prací.

Partneři

Sponzoři

 

Program

1. října 2020
Na Pankráci 420/54,
Praha 4

8.00-9.00 – Prezence účastníků, káva na přivítanou
9.00-10.00 – Zahájení konference a plenární jednání – 3 vyzvané příspěvky rámující jednání konference
10.00-10.15 Coffe break
10.15-12.30 Jednání v sekcích

1. Sekce: NOVÁ STRUKTURA MASMEDIÁLNÍHO SVĚTA PO NÁSTUPU INTERNETU
2. Sekce: KOMUNIKACE NA MÍSTĚ PRODEJE A JEJÍ SPECIFICKÁ MÉDIA
3. Sekce: VÝSTAVY A VELETRHY, EVENTY – U KONCE S DECHEM, NEBO V DYNAMICKÉM POHYBU?
4. Sekce: NOVÁ ROLE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR VŠECH TYPŮ V DYNAMICE SPOLEČENSKÝCH ZMĚN
5. Doktorandská sekce – SOUČASNÉ OTÁZKY STRATEGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
6. Studentská sekce – AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

12.30-13.30 OBĚD
13.30-15.30 Jednání v sekcích
15.30-15.45 Coffe break
15.45-17.00 Jednání v sekcích
17.00-18.30 Závěrečná číše vína
Přednášky jsou plánovány v délce 15 minut s navazující 5 minutovou diskusí.

—————————————————————————

Základní informace o podobě příspěvku do sborníku

Maximální rozsah psaného textu 10 stran rukopisu + literatura. Pokyny platí pro anglickou, českou a slovenskou verzi konferenčního sborníku.

 • Font – Times New Roman
 • Velikost – 12 bodů
 • Řádkování – 1,15
 • Okraje – zleva 2,5 cm, zprava 2 cm

Celková úprava příspěvku

 • Název příspěvku: na střed, bold KAPITÁLKY – vel. 14 bodů
 • Jméno a příjmení autora: 14 bodů, kurzíva, obyč
 • Abstract in English: max. 10 řádek, řádkování 1, vel. 12 bodů
 • Abstrakt v češtině: max. 10 řádek, řádkování 1, velikost 12 bodů
 • Key words in English: maximálně 10 slov, velikost 12 bodů
 • Key words v češtině / slovenštině: maximálně 10 slov, velikost 12 bodů
 • Název kapitol: 14 bodů, tučně
 • Text příspěvku: 12 bodů, řádkování 1,15
 • Bibliografie: respektuje citační pravidla – viz odkaz níže.
 • Kontaktní údaje:
  – Jméno a příjmení autora – autorů, s akademickými tituly
  – Název a adresa pracoviště autora
  – E-mail autora
  Příspěvky v obou typech sborníků budou podrobeny klasickému recenznímu slepému
  posouzení 2 recenzenty.
  Stejně jako v 1. ročníku konference, organizátoři vyvinou maximální úsilí, aby byla anglická verze sborníku indexována ve Web of Science.
  Za jazykovou a odbornou úroveň anglické verze textu nese plnou odpovědnost autor.

Základní termíny:

 • Zaslání závazné přihlášky, včetně zaplacení konferenčního poplatku: 15. 9. 2020
 • Uzávěrka pro zaslání konferenčního příspěvku – 31. 10. 2020
 • 2020-10-01 – konání konference

Citační pravidla: zde

—————————————————————————

Konferenční poplatky

Konferenční poplatky obsahují: organizační práci VŠKK a organizačního výboru, celodenní občerstvení včetně oběda, konferenční sborník pro všechny účastníky, kontakty s účastníky. Konferenční hosté mají možnost volit formu své účasti v několika rovinách prezentace:
1. Aktivní účast s konferenčním příspěvkem určeným do anglicky psaného sborníku, u nějž bude žádáno o indexaci ve Web of Science
2. Aktivní účast s konferenčním příspěvkem určeným do česky či slovensky psaného sborníku
3. Doktorandi – aktivní účast s konferenčním příspěvkem určeným do anglicky psaného sborníku
4. Doktorandi – aktivní účast s konferenčním příspěvkem určeným do česky či slovensky psaného sborníku
5. Studenti – aktivní účast s konferenčním příspěvkem určeným do česky psaného sborníku
6. Ostatní účastníci – posluchači bez vystoupení na konferenci

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
AKTIVNÍ ÚČAST na konferenci a příspěvek do anglického sborníku
2 300,00 Kč (90,00 €)

AKTIVNÍ ÚČAST na konferenci a příspěvek do českého / slovenského sborníku
1 800,00 Kč (70,00 €)

DOKTORANDI
AKTIVNÍ ÚČAST na konferenci a příspěvek do anglického sborníku
2 000,00 Kč (80,00 €)

AKTIVNÍ ÚČAST na konferenci a příspěvek do českého / slovenského sborníku
1 500,00 Kč (60,00 €)

OSTATNÍ ÚČASTNÍCI
Studenti s příspěvkem – zdarma 
Posluchači bez vystoupení na konferenci
1 500,00 Kč (60,00 €)

Úhradu proveďte prosím na číslo účtu v Kč / €: 346957010/5500.
Děkujeme.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů