Kurzy

Kurzy začínají od 17. 2. 2020 a trvají do 7. 5. (12 týdnů)
Cena 8.900 Kč za semestr.


1. ZÁKLADY PRÁCE S PÍSMEM – JAROSLAV TVRDOŇ

Pondělky 8.00–9.30 či 9.45–11.15

Jednosemestrální kurz, který prohloubí vaši schopnost vnímat písmo a zlepší typografické cítění. Je spojen s prezentací četných ukázek typografie v reklamě, knihách, hraném filmu i animaci.

Jednosemestrální kurz základů práce s písmem se především pokusí vás naučit písmo vnímat a vybudovat si pro něj cit, abyste s ním pak mohli v budoucnu pracovat. K tomu bude sloužit seminární prezentace četných ukázek použití typografie jak v reklamě (Vignelli, Rand), v knihách běžných i fotoknihách, tak v hraném (Anderson) či animovaném filmu (Lynch) a jejich posuzování. Cílem kurzu je, aby se pozorování písma a jeho užití stalo vašim denním chlebem, abyste nad ním a jeho použitím přemýšleli, vybudovali si vlastní vkusový názor a sbírku písem či jejich užití. Součástí kurzu bude představení padesáti nejvlivnějších písem a jejich použití.
Přihlásit se na kurz

 

2. KLIENTSKÝ SERVIS – PETR MAJERIK

Úterky 13.15–14.45

Získáte přehled o náplni práce v klientských týmech na straně agentur, které se podílejí na přípravě marketingových kampaní s důrazem na reklamní a mediální prostor.

Cílem kurzu je poskytnout vám přehled o náplni práce v klientských týmech na straně agentur, podílejících se na přípravě marketingových kampaní, s důrazem na reklamní a mediální agenturu. Seznámíte se strukturou agentury, náplní práce jednotlivých oddělení a s dovednostmi, které jsou nezbytné pro kvalitní služby pro zadavatele reklamy. Bude se jednat zejména o efektivní nakládání s časem, dodržování pracovních postupů a procesů a pravidla tvorby kvalitní prezentace. Zvláštní důraz bude kladen na vytvoření funkčních a typologicky vyvážených týmů, na specifika výběrových řízení a na kvalitní odprezentování agenturní nabídky.

1. Struktura reklamní a mediální agentury. Náplň práce jednotlivých oddělení.
2. Efektivní nakládání s časem – „time management“.
3. Pracovní postupy a procesy využívané při tvorbě návrhů komunikační a mediální strategie.
4. Optimální složení pracovních týmů a typologie jednotlivých profesí.
5. Struktura a specifika kvalitní prezentace, obsahující návrh budoucích komunikačních a mediálních aktivit.
6. Specifika výběrových řízení na reklamní a mediální agenturu a jak v nich uspět.
7. Prezentační dovednosti I – fáze přípravy.
8. Prezentační dovednosti II – fáze prezentace samotné.
9. Hraní rolí: klient vs. agentura, account manager vs. kreativec.
10.–11. Příprava a odprezentování nabídky v týmech.
12. Závěrečné shrnutí hlavních bodů výuky.
Přihlásit se na kurz

 

3. MEDIÁLNÍ VÝZKUMY V ČR – ONDŘEJ NOVÁK

Úterky 15.00–16.30

Cílem kurzu je poskytnout vám přehled o historii, současné podobě a vývojových trendech mediálních výzkumů a měření. Soustředíme se na oblast výkonu médií nikoliv jejich obsah či obecný význam.

Cílem kurzu je poskytnout vám přehled o historii, současné podobě a vývojových trendech v oblasti mediálních výzkumů a měření. Tím se rozumí výzkumy a měření „výkonu“ médií (tj. jejich sledovanosti), nikoli jejich obsahu či obecného významu. Seznámíte se s obecnými charakteristikami výzkumů a měření, s jejich významem pro mediální trh v ČR (vztahový, obchodní, analytický atd.), způsobem realizace, zpracováním dat a SW zajištěním. Strukturálně bude kurz rozdělen primárně na jednotlivé výzkumy podle typu médií (TV, tisk, rádio, internet, OOH, ostatní), sekundárně pak na část výkladovou a praktickou (ukázky měřících zařízení, výstupy z dat, analytické SW atd.).

Součástí kurzu je i poučení o využití mediálních výzkumů v praxi. Část výuky budou zajišťovat odborníci na jednotlivé disciplíny.
1. Základní přehled mediálních výzkumů v ČR: obecná charakteristika, vývoj, aktuální stav, rozdělení.
2. Měření sledovanosti televize – I.
3. Měření sledovanosti televize – II. Praktické ukázky, účast hosta (Tomáš Bičík, Nielsen AdMosphere).
4. Výzkum čtenosti tisku – I.
5. Výzkum čtenosti tisku – II. Praktické ukázky, účast hosta (Tomáš Tkačík, Unie vydavatelů).
6. Výzkum poslechovosti rádií.
7. Výzkum návštěvnosti internetu.
8. Internet – svět čísel, veličin a měřitelného výkonu. Praktické ukázky, účast hosta (Vít Smékal, ComsCore).
9. Výzkum venkovní reklamy.
10. Ostatní druhy mediálních výzkumů.
11. Trendy, novinky a moderní technologie ve světě mediálních výzkumů.
12. Závěreční shrnutí nejdůležitějších bodů výuky.
Přihlásit se na kurz

 

4. KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU – ZDENĚK EŠKA

Čtvrtky či pátky 15.30–17.00 či 17.00–18.30

Ideální příležitost pro studenty zlepšit svůj mluvený projev při prezentaci vlastních textů a mediálních produktů.

Náplní seminářů dovednostního charakteru je kultivace mluveného projevu s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty a mediální produkty. Cílem seminárních setkání je poskytnout vám prostor pro nalezení vlastního mluvního stylu a rovněž vám dát opory pro kritický přístup k projevům i pro jejich zlepšování. Dále pak seznámit se se základními nástroji efektivní prezentace před skupinou posluchačů, jak získat a udržet jejich pozornost a maximálně využít čas určený pro prezentaci. Během seminářů se střídá výklad pedagoga s praktickým výcvikem s možností videotréninku, ve skupinách i jednotlivě procházíte praktickými cvičeními na zvládnutí prostoru hlasem, na schopnost přizpůsobit svůj projev danému tématu, okolnostem, obsahu, situaci a celkovému kontextu, v němž je projev realizován, zabýváte se výstavbou mluveného projevu, jeho přednesem a technikou řeči. Rozvíjíte schopnost reflektovat své vyjadřování a analyzovat projevy ostatních účastníků semináře.

1. Co je to mluvený projev? Vymezení problematiky.
2. Česká výslovnostní norma. Mluvní styly.
3. Nonverbální komunikace, zvládání trémy, osobnost mluvčího.
4. Technika řeči a výrazu – dýchání, posazení hlasu, výslovnost.
5. Technika řeči a výrazu – intonace, rytmus, frázování.
6. Rysy mluvenosti v jednotlivých jazykových rovinách.
7. Výstavba souvislého mluveného projevu: inspirace, stylizace, kompozice, funkce.
8. Nácvik četby souvislého textu (s dominantní funkcí informativní, vzdělávací, persvazivní, estetickou).
9. Nácvik četby připraveného souvislého textu – mluvený, či psaný projev?
10. Mluvený projev s minimálním podkladem v bodech.
11. Projev spatra, nepřipravený text.
12. Projev s prezentací (PowerPoint).
13. Příprava na prezentaci klauzurní práce.
Přihlásit se na kurz

 

5. ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE – LUCIE JABLONSKÁ

Čtvrtky 16.45–18.15 (mírně pokročilí) a 18.30–20.00 (pokročilí)

Užitečná příprava pro studenty, kteří nejsou čeští rodilý mluvčí. Umožní vám studovat v českém jazyce na úrovni, která odpovídá vysokoškolskému studiu.

Mírně pokročilí – cizinci
Pokročilí – slovenští studenti

1. Specifika české gramatiky (konjugace sloves, deklinace atd.)
2. Pravopis
3. Nácvik psaní korespondence (formální/neformální dopis atd.)
4. Poslech
5. Práce s textem a předčítání textu

Přihlásit se na kurz
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů