Aktuality

Zpět na Aktuality

NĚKTERÉ MOŽNOSTI EFEKTIVNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE S CÍLOVOU SKUPINOU SENIORŮ

Michaela Dylová

V pořadí v již druhé vědecké monografii se rektor VŠKK prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. s dalším spoluautorem, Mgr. Petrem Mokrým, Ph.D. věnuje opět specifickému komunikačnímu segmentu – seniorům.

Publikace NĚKTERÉ MOŽNOSTI EFEKTIVNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE S CÍLOVOU SKUPINOU SENIORŮ byla vydána Fakultou masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě jako vysokoškolská učebnice pro posluchače komunikačních oborů v rozsahu 137 stran.

Ve třech kapitolách se autoři věnují definování pojmu senior, charakteristice typických procesů spojených se stárnutím s akcentem na kognitivní procesy v kontextu stárnutí, sociálním aspektům těchto procesů a demografickým prognózám. Ty nás informují o tom, že tato skupina bude trvale narůstat, což bude vyžadovat nejen zavedení některých nových sociálních služeb, ale také řadu nových produktů speciálně určených pro tuto cílovou skupinu. Proto také autoři věnují pozornost životnímu stylu seniorů, jejich informačním potřebám a zároveň typizují bariéry v komunikaci se seniory.

PROGNÓZA VÝVOJE                                 ROK 2030        ROK 2050
Seniorů 65+ celkem v populaci absol.       2, 423 749        3, 303 977
Podíl seniorů 65+ v populaci v %              22,4                 30,5
Podíl seniorů 85+ v populaci v %              2,8                   5,6
Podíl seniorů 85+ v populaci absol.          306 701             611 670

Poslední obsáhlá kapitola se soustřeďuje na výsledky poměrně bohatého výzkumného portfolia, které přináší řadu neocenitelných vstupních informací, které musí marketér znát dříve, než se začne zabývat komunikační strategií. Pozornost je proto soustředěna na problematiku různých přístupů k segmentaci cílových skupin seniorů, definuje pojmy pre-senior a senior jako cílový segment, navazuje charakteristikou vybraných rysů komerční komunikace s pre-seniory a seniory. Podrobněji se věnuje některým specifickým otázkám marketingové komunikace: předváděcím akcím, sociální marketingové komunikaci, specifice propagačního textu, vazbě marketingové komunikace a kultury, podílu marketingové komunikace na upevňování zdraví seniorské populace.

Publikaci prolíná velké množství tabulek s výsledky výzkumů, které mají relevanci k efektivní marketingové komunikaci v této sféře zájmu, ilustrace a grafy. Z analýzy trendů jednoznačně vyplývá nezbytnost věnovat této cílové skupině pozornost a zvládnout některé specifické charakteristiky marketingové komunikace, jež dovolí efektivní komunikaci, obohacující jejich životní styl.

Publikace je dostupná v knihovně VŠKK na CD.

Zpět na Aktuality